BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büt­çe a­çı­ğı yüz­de 60 a­zal­dı

Büt­çe a­çı­ğı yüz­de 60 a­zal­dı

Büt­çe açı­ğı ekim ayın­da 71 mil­yon YTL ol­du. 10 ay­lık dö­nem­de açık yüz­de 60.2 aza­lış­la 4.9 mil­yar YTL’ye ge­ri­le­di.Büt­çe açı­ğı ekim ayın­da 71 mil­yon YTL ol­du. 10 ay­lık dö­nem­de açık yüz­de 60.2 aza­lış­la 4.9 mil­yar YTL’ye ge­ri­le­di. Kü­re­sel kriz, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni de et­ki­le­me­ye baş­lar­ken büt­çe so­nuç­la­rı mo­ral ver­di. Ma­li­ye, ekim­de mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si­nin 71 mil­yon YTL açık ver­di­ği­ni ve fa­iz dı­şı faz­la­nın da 1.942 mil­yar YTL ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ocak-Ekim dö­ne­min­de büt­çe açı­ğı­nın 4.9 mil­yar YTL ve fa­iz dı­şı faz­la­nın da 38.5 mil­yar YTL ol­du­ğu be­lir­til­di. 10 ay­lık büt­çe açı­ğı, ge­çen yı­la gö­re yüz­de 60.2’lik dü­şüş kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT