BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ders­ler de i­POD’a gir­di

Ders­ler de i­POD’a gir­di

Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si (AÜ)ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ANA­POD ders por­ta­lı pro­je­si sa­ye­sin­de ör­gün öğ­ren­ci­ler, sı­nıf­ta al­dık­la­rı ders­le­ri vi­de­o gö­rün­tü­sü ola­rak iz­le­ye­bi­le­cek.Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si (AÜ)ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ANA­POD ders por­ta­lı pro­je­si sa­ye­sin­de ör­gün öğ­ren­ci­ler, sı­nıf­ta al­dık­la­rı ders­le­ri vi­de­o gö­rün­tü­sü ola­rak iz­le­ye­bi­le­cek. Öğ­ren­ci­ler ders­le­rin ka­yıt­la­rı­nı bil­gi­sa­yar­la­rı­na, mü­zik ça­lar ya da te­le­fon­la­rı­na in­di­re­bi­le­cek. Pro­je­den her­ke­sin fay­da­la­na­bil­me­si için, 10 bin saa­te ya­kın vi­de­o, ses ve slayt gös­te­ri­si­ni ta­şı­ya­bi­le­cek ka­pa­si­te­ye sa­hip ça­lış­ma ala­nı açıl­dı. ANA­POD pro­je­siy­le AÜ öğ­ren­ci­le­ri­nin der­si gör­sel ma­ter­yal­ler ile da­ha zen­gin içe­rik­li gör­me­si he­def­le­ni­yor. Her öğ­re­tim üye­si­nin sa­de­ce di­züs­tü bil­gi­sa­ya­rı­nı kul­la­na­rak ha­zır­la­ya­ca­ğı ders ka­yıt or­ta­mı, 3 da­ki­ka­da ku­ru­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT