BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yerli yazılımda söz Mil­SOFT'un

Yerli yazılımda söz Mil­SOFT'un

He­nüz 10 yıl­lık bir ma­zi­si ol­ma­sı­na rağ­men ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da birçok bü­yük pro­je­ye im­za atan Mil­SOFT, tek­no­lo­ji üre­ten ül­ke­le­re de ya­zı­lım sa­tı­yor.MilSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit (sağda) arkadaşımız Mamut Bulut’a şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. > Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Türk sa­vun­ma sa­na­yi­ne ya­zı­lım ge­liş­ti­ren ve dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı gün geç­tik­çe azal­tan Mil­SOFT, 10’un­cu ku­ru­luş yıl­dö­nü­mün­de göz ka­maş­tı­rı­yor. Bu­gün ABD, İn­gil­te­re, Fran­sa, Al­man­ya ve İs­ra­il gi­bi tek­no­lo­ji üre­ten ülkelere yıl­da 25 mil­yon do­lar­lık ya­zı­lım sa­tan Mil­SOFT Ya­zı­lım Tek­no­lo­ji­le­ri A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü İs­ma­il Baş­yi­ğit, “Ama­cı­mız Tür­ki­ye’nin en son tek­no­lo­ji­le­ri ta­kip eden de­ğil üre­ten bir ül­ke­ ol­ma­sı­nı sağ­la­mak” de­di. Sis­tem en­teg­ras­yo­nu ve ya­zı­lım ge­liş­tir­me alan­la­rın­da fa­ali­yet gös­te­ren Mil­SOFT Ya­zı­lım Tek­no­lo­ji­le­ri A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si İs­ma­il Baş­yi­ğit ile iş ada­mı Yal­çın Çe­vi­kel ta­ra­fın­dan 1998 yı­lın­da ku­rul­du. Bu­gün 210’u mü­hen­dis ol­mak üze­re 240 ça­lı­şa­nı bu­lu­nan Mil­SOFT, ABD, İn­gil­te­re, Fran­sa, Al­man­ya ve İs­ra­il’in ün­lü fir­ma­la­rı için ya­zı­lım prog­ram­la­rı üre­ti­yor. Mil­SOFT, Tür­ki­ye’de Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için Ge­mi Ko­mu­ta Kon­trol ve Türk İn­san­sız Ha­va Ara­cı (Tİ­HA) için Gö­rün­tü Kıy­met­len­dir­me sis­tem­le­ri üre­ti­mi, De­niz Kuv­vet­le­ri’ne ait 8 ge­mi­ye ge­liş­ti­ril­miş Se­a Spar­row Fü­ze sis­te­mi­nin en­teg­ras­yo­nu pro­je­le­ri ile dik­kat çe­ki­yor. Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da ise NA­TO’nun 1 mil­yar 400 mil­yon eu­ro be­del­li İt­ti­fak Yer Gö­zet­le­me sis­te­mi pro­je­sin­de ana yük­le­ni­ci ola­rak se­çi­len Ame­ri­kan Nort­hrop Grum­man fir­ma­sı ta­ra­fın­dan se­çil­miş bu­lu­nu­yor. Bü­tün bun­la­rı yer­li im­kan­lar­la ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ge­nel Mü­dür İs­ma­il Baş­yi­ğit, “Yo­la çı­kar­ken, ya­zı­lım­da ulus­la­ra­ra­sı are­na­da id­di­alı bir şir­ket ol­ma­yı he­def­le­miş­tik. 10 yıl ge­ri­ye ba­kın­ca ha­yal­le­ri­mi­zin öte­si­ne geç­ti­ği­mi­zi gö­rü­yo­rum. ‘Tür­ki­ye en son tek­no­lo­ji­le­ri ta­kip et­me­li’ sö­zü yan­lış­tır ve sü­rek­li ge­ri­de kal­ma­ya bi­zi mah­kum eder. Tür­ki­ye ye­ni­lik­çi tek­no­lo­ji­le­ri ken­di­si ge­liş­tir­me­li, kul­lan­ma­lı­dır. Şir­ket ola­rak bu­nun için ça­ba har­cı­yo­ruz. Bu çok önem­li ve mut­la­ka be­lirt­mem ge­re­ki­yor ki, ba­şa­rı­mız­da­ki pa­yın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu bi­ze ina­nan ve bi­zi des­tek­le­yen Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı­mız ile Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­ze ait­tir” di­ye ko­nuş­tu. TÜR­Kİ­YE HAK ET­Tİ­Ğİ YER­DE DE­ĞİL Tür­ki­ye’nin ya­zı­lım­da hak et­ti­ği yer­de ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan İs­ma­il Baş­yi­ğit, ge­liş­me­miş ül­ke­le­rin bi­le bu alan­da Tür­ki­ye’den da­ha çok ka­zanç sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­yi­ğit, “Tür­ki­ye’de elek­tro­nik ve ya­zı­lım mü­hen­dis­le­ri bü­yük öl­çü­de öğ­ren­ci­ler­den olu­şu­yor ve Tür­ki­ye’de bu alan­lar­da­ki eği­tim de iyi. Ama ge­liş­miş ül­ke­ler biz­den da­ha çok ka­zanç sağ­lı­yor. Yo­la çı­kar­ken İlk he­de­fi­miz ulus­la­ra­ra­sı alan­da re­ka­bet ede­bi­lir bir Türk fir­ma­sı or­ta­ya çı­kar­mak­tı. Bu­nun için de ulus­la­ra­ra­sı ka­li­te stan­dart­la­rın­da ya­zı­lım ge­liş­tir­me stan­dart­la­rı­na gö­re ça­lış­ma­yı he­def­le­dik ve ba­şar­dık” de­di. Nort­hrop Grum­man MilSOFT’u seçti Mil­SOFT Ge­nel Mü­dü­rü İs­ma­il Baş­yi­ğit, üst­len­dik­le­ri son iki pro­je­nin ken­di­si­ni he­ye­can­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­yi­ğit, “Mil­SOFT’un ulus­la­ra­ra­sı alan­da ka­bul gö­ren CMMI-5 ser­ti­fi­kas­yo­nu ve TI­HA’da el­de et­ti­ği ka­bi­li­yet­ler, NA­TO’nun 1 mil­yar 400 mil­yon eu­ro de­ğe­rin­de­ki NA­TO AGS (İt­ti­fak Yer Gö­zet­le­me) Pro­je­si kap­sa­mın­da, Gö­rün­tü Kıy­met­len­dir­me Sis­te­mi IT Alt­ya­pı­sı ve Gö­rün­tü Kıy­met­len­dir­me Fonk­si­yon­la­rı için pro­je­nin ana mü­te­ahhi­ti Nort­hrop Grum­man ta­ra­fın­dan se­çil­me­si­ni sağ­la­dı. Pro­je­nin tek­no­lo­jik ola­rak önem­li bir kıs­mı­nın Mil­SOFT’a ve­ril­miş ol­ma­sı Türk Sa­vun­ma Sa­na­yi­mi­zin ulaş­tı­ğı nok­ta­yı gös­ter­me­si açı­sın­dan bi­zim ka­dar tüm Tür­ki­ye için de gu­rur kay­na­ğı­dır” de­di. Mil­SOFT’un üst­len­di­ği bir di­ğer önem­li pro­je­nin de De­niz Kuv­vet­le­ri­mi­zin en­van­te­rin­de bu­lu­nan iki fark­lı tip ge­mi­ye ESSM Fü­ze­si (Evol­ved Se­a Spar­row Mi­sil­se-Ge­liş­ti­ril­miş Se­a Spar­row Fü­ze­si) en­teg­ras­yo­nu ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Baş­yi­ğit, “Mil­SOFT ola­rak bu­ra­da da mev­cut Ko­mu­ta Kon­trol ve En­teg­ras­yon ka­bi­li­ye­ti­miz ile Türk De­niz Kuv­vet­le­ri Araş­tır­ma Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nın yö­ne­tim ve yön­len­dir­me­si al­tın­da; ESSM fü­ze­le­ri­nin De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Ge­mi­le­ri Ko­mu­ta Kon­trol Sis­te­mi ile so­run­suz ça­lı­şa­bil­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Bu en­teg­ras­yo­nu ya­par­ken de Lock­he­ed Mar­tin, Rayt­he­on gi­bi Sa­vun­ma Sa­na­yi­sin­de­ki ulus­la­ra­ra­sı dev­ler­le eşit se­vi­ye­ler­de ça­lı­şa­ca­ğız” de­di. Mil­SOFT’UN PRO­JE­LE­RİNDEN BAZILARI S­korsky he­li­kop­ter­le­ri­ne Türk ya­zı­lım NAV­SE­A/BAV, (ABD): Fır­ka­teyn­le­re ESSM (Ge­liş­ti­ril­miş Se­a Spar­row Fü­ze­si) en­teg­ras­yo­nu. S­korsky (ABD): S-70 B He­li­kop­te­ri ve S-92 He­li­kop­te­ri Ha­va Ve­ri Ba­kım Bil­gi­sa­ya­rı Ya­zı­lı­mı­nın ge­liş­ti­ril­me­si. El­bit (İs­ra­il): Avi­yo­nik Vi­de­o Sem­bol­le­ri Üre­ti­mi ve RWR Mo­del­le­me­si. IA­I-El­ta (İs­ra­il): Sa­yı­sal Çev­re Si­mü­la­tö­rü ge­liş­ti­ril­me­si. Rock­well Col­lins (Fran­sa): ADLP-100 Ve­ri Link İş­le­yi­ci­si Ya­zı­lı­mı­nın ge­liş­ti­ril­me­si. Tha­les Un­der­wa­ter (Fran­sa): Akus­tik Gö­rev Plan­la­ma Sis­te­mi­nin ge­liş­ti­ril­me­si. Tha­les Air­bor­ne & Tha­les Com­mu­ni­ca­ti­on (Fran­sa): Link-16 te­mel­li Çok­lu Ve­ri Link İş­lem­ci­si Link 11 ya­zı­lı­mı, Tak­tik Da­ta Link Sis­tem En­teg­ras­yo­nu ve Test­le­ri, Uçuş Test Öl­çüm­len­dir­me­si Ya­zı­lı­mı. Lürs­sen (Al­man­ya): Köp­rü­üs­tü Si­mü­la­tö­rü ve Ge­mi Si­mü­la­tö­rü­nün ge­liş­ti­ril­me­si. Lloyd’s Re­gis­ter (İn­gil­te­re): For­tran Çö­züm­le­yi­ci Ko­du Çe­vi­rim Pro­je­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si TSK’ya: Müş­te­rek Elek­tro­nik Harp Si­mü­la­to­rü­nün ge­liş­ti­ril­me­si. TA­I’ye: İn­san­sız Ha­va Ara­cı Ta­şı­na­bi­lir Gö­rün­tü Kıy­met­len­dir­me Sis­tem­le­ri ve Uzak Gö­rün­tü Ter­mi­nal­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si. Ha­vel­san’a: Tür­ki­ye: S70-B He­li­kop­ter Si­mu­las­yon Mer­ke­zi Link-11 Si­mu­la­tö­rü­nün ge­liş­ti­ril­me­si. De­niz Kuv­vet­le­ri’ne: Elek­tro­nik Harp Prog­ram­la­ma ve Si­mü­las­yon Sis­tem­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve G-Sı­nı­fı Fir­ka­teyn Ko­mu­ta Kon­trol Sis­te­mi Ara Kat­ma­nı­nın ba­kı­mı. Asel­san’a: SGK A/K Ge­mi­si Ko­mu­ta Kon­trol Sis­te­mi Ya­zı­lı­mı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ve en­teg­ras­yo­nu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT