BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya’ya BA­RIŞ çağ­rı­sı

Rus­ya’ya BA­RIŞ çağ­rı­sı

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, Rus­ya’dan Azer­bay­can ve Er­me­nis­tan ara­sın­da­ki iliş­ki­le­re kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­diDı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, Rus­ya’dan Azer­bay­can ve Er­me­nis­tan ara­sın­da­ki iliş­ki­le­re kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­di Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Rus­ya’nın, Er­me­nis­tan ve Azer­bay­can iliş­ki­le­ri­nin nor­ma­le dön­me­si ko­nu­sun­da kat­kı­da bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Res­mi zi­ya­ret için An­ka­ra’da bu­lu­nan Ce­za­yir Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­rad Me­del­ci ile bir ara­ya ge­len Ali Ba­ba­can, Kaf­kas­lar­da­ki dip­lo­ma­si tra­fi­ği­nin önü­müz­de­ki dö­nem­de ar­ta­rak sü­re­ce­ği­ni kay­det­ti. Bu çer­çe­ve­de ken­di­si­nin Azer­bay­can’a gi­de­ce­ği­ni, Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan’ın Tür­ki­ye’ye zi­ya­re­ti­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­ba­can, öte yan­dan Er­me­nis­tan ile Azer­bay­can ara­sın­da­ki prob­lem­le­rin çö­zü­mü için de en son Mos­ko­va’da bir top­lan­tı ya­pıl­dı­ğı­nı, bu­na ken­di­le­ri­nin de des­tek ver­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ba­ba­can, “Çün­kü Rus­ya’nın ro­lü önem­li­dir. Rus­ya’nın Azer­bay­can-Er­me­nis­tan iliş­ki­le­ri­nin nor­mal­leş­me­sin­de önem­li kat­kı­la­rı ola­cak­tır, biz bu­nu bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Ko­nuk Ba­kan Me­del­ci ise, Tür­ki­ye ve Ce­za­yir’in hem dost ve kar­deş hem de ay­nı de­ğer­le­ri pay­la­şan iki ül­ke ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, iki ül­ke ara­sın­da ar­tan bir iş­bir­li­ği ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT