BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­sun Ho­ca­yı bu­nalt­ma­yın!

Er­sun Ho­ca­yı bu­nalt­ma­yın!

Kim ne der­se de­sin Er­sun Ya­nal Trab­zon’a ve Trab­zons­por’a bü­yük he­ye­can ka­zan­dır­dı.Kim ne der­se de­sin Er­sun Ya­nal Trab­zon’a ve Trab­zons­por’a bü­yük he­ye­can ka­zan­dır­dı. San­dık­lar­da es­ki­me­ye yüz tut­muş bor­do-ma­vi­li fla­ma­la­rın, kaş­kol­la­rın ye­ni­den or­ta­ya çık­ma­sı­nı ve o ef­sa­ne “Bü­yük Trab­zons­por” ol­gu­su­nun ye­ni­den man­şet­le­re ta­şın­ma­sı­nı sağ­la­dı. Hem de bü­tün yıl­dız­la­rı­nı da­ğıt­mış bir ta­kım­la. An­cak Trab­zon’da­ki bir grup in­san bun­dan ra­hat­sız. Özel­likt­le de ye­rel mey­da­ya yo­rum ya­pan ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mız, tıp­kı Şe­nol Gü­neş‘i, Zi­ya Do­ğan‘ı bu­nal­tıp ka­çır­dık­la­rı gi­bi Er­sun Ho­ca’ya da yük­le­ni­yor­lar! İn­saf bey­ler! Hoş gel­din Şi­fo Meh­met Ay­kut Ko­ca­man yö­ne­ti­min­de­ki An­ka­ras­por’a, Bü­lent Uy­gun yö­ne­ti­min­de­ki Si­vass­por’a, To­lu­nay Kaf­kas yö­ne­ti­min­de­ki Kay­se­ris­por’a ba­kı­yo­rum, içim açı­lı­yor. Ne fut­bol geç­miş­le­rin­de ne de tek­nik adam­lık­la­rın­da en ufak bir fal­so yok. Oh be, di­yo­rum, han­gi­si ka­za­nır­sa ka­zan­sın bi­li­yo­rum ki, adam gi­bi adam­lar fut­bo­lu­mu­zu yö­ne­ti­yor. Şim­di bu ker­va­na Meh­met Öz­di­lek de ka­tıl­dı. An­tal­yas­por onun yö­ne­ti­min­de iki maç­ta 6 pu­an yap­tı. Hoş gel­din Meh­met Ho­ca! Gi­ray Ho­ca psi­ko­log arı­yor Bir ha­ber al­dım; ha­kem Ab­dul­lah Yıl­maz ile tar­tı­şan ve 4 maç ce­za alan Gi­ray Bu­lak‘ın men­tor ara­dı­ğı yo­lun­da. “Baş­ta Prof. Dr. Acar Bal­taş ol­mak üze­re ül­ke­de­ki tüm men­tor­la­ra du­yu­ru­lur” di­ye yaz­ma­dan ön­ce ho­ca­yı ara­dım, sor­dum. Ho­ca, “Biz de in­sa­nız, si­nir­le­ri­miz çe­lik­ten de­ğil. Ba­zen ira­de dı­şı tep­ki­miz olu­yor. An­cak men­tor de­ğil, psi­ko­log arı­yo­rum” de­di. Vu­ral’ın men­to­rü Bi­çer Ko­ca­elis­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yıl­maz Vu­ral, mil­li ta­kım men­to­rü Prof.Dr. Tur­gay Bi­çer‘le an­laş­tı. Bu ara­da Tur­gay Ho­ca­nın son ese­ri “Spor­da Top­lam Ka­li­te Yö­ne­ti­mi ve Fut­bol Uy­gu­la­ma­la­rı” isim­li ki­ta­bı Be­yaz Ya­yın­la­rı’ndan çık­tı. İs­ma­il Kar­tal Kon­ya’da Si­vass­por’u 1. Li­ge çı­ka­ran İs­ma­il Kar­tal, Kon­ya Şe­kers­por i­le 3 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. Yar­dım­cı­la­rı da Ha­kan Ö­nal, Bü­lent Ka­yıp­kent ve Al­per Mut­lu Ö­zel. Ho­ca­nın, Kon­ya Şe­kers­por’da­ki he­de­fi ön­ce­lik­le p­lay­-off... Ba­şa­rı­lar ho­cam. mıh­la­ma “Maç yo­rum­cu­la­rı­nı ter­cü­me et­ti­ri­yo­rum, is­ti­fa­de ede­bi­le­ce­ğim bir şey bu­la­bi­lir mi­yim di­ye. Ama bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce bir ta­ne­sin­den ya­ra­rla­n­dım.” (Lu­is A­ra­go­nes)
Kapat
KAPAT