BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Mer­sin’de ev­den ­ka­çan ço­cuklar arttı

­Mer­sin’de ev­den ­ka­çan ço­cuklar arttı

Mer­sin’de geç­ti­ği­miz ay i­çe­ri­sin­de ev­den ka­çan ço­cuk sa­yı­sı yüz­de 50’lik bir ar­tış gös­ter­di.> Soner Kan MERSİN İHA ­ Mer­sin’de geç­ti­ği­miz ay i­çe­ri­sin­de ev­den ka­çan ço­cuk sa­yı­sı yüz­de 50’lik bir ar­tış gös­ter­di. Mer­sin Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan a­çık­la­nan ra­po­ra gö­re, ev­den ve kal­dı­ğı yurt­tan ka­çan ço­cuk sa­yı­sın­da­ki cid­di ar­tış ol­du­ğu be­lir­len­di. E­kim a­yın­da ev­den ka­çan 24, yurt­tan ka­çan 13 ol­mak ü­ze­re top­lam 37 ço­cuk­la bir­lik­te; baş­ka il­ler­den ka­çıp Mer­sin’e ge­len 11 ço­cuk po­lis ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len a­ra­ma ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de bu­lun­du. Bir önceki Ey­lül a­yın­da i­se ev­den ve kal­dı­ğı yurt­tan ka­çan hiç­bir ço­cu­ğun bu­lun­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. So­kak­ta ça­lış­ma­ya zor­la­nan ço­cuk­la­rın o­ra­nı da bir ön­ce­ki a­ya gö­re ar­tış gös­ter­di. Ço­cuk­la­rı­nı zor­la so­kak­ta ça­lış­tır­dık­la­rı be­lir­le­nen 5 a­i­le­ye i­se pa­ra ce­za­sı ke­sil­di. Bu a­ra­da, çe­şit­li suç­lar­dan do­la­yı gö­zal­tı­na a­lı­nan 126 ço­cuk­tan 13’ü tu­tuk­la­nır­ken, 113’ü de tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak ü­ze­re ser­best bı­ra­kıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT