BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLER

Tür­ki­ye’nin ba­ğım­sız­lı­ğı için bin­ler­ce in­sa­nın şe­hit düş­tü­ğü, genç-yaş­lı, ka­dın-er­kek de­me­den düş­ma­na kar­şı tek vü­cut di­ren­di­ği Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın son şa­hit­le­ri, Ga­zi Ömer Kü­yük, Ga­zi Ya­kup Sa­tar ve Ga­zi Vey­sel Tu­ran’ın gün­lük hayat­la­rı ve sa­vaş yıl­la­rı­na da­ir anı­la­rı Son Bu­luş­ma’da göz­ler önü­ne se­ri­li­yor.HAZIRLAYAN M. Kurtbay Önür / kurtbay.onur@tg.com.tr SON BU­LUŞ­MA Ta­ri­hin son şa­hit­le­ri Tür­ki­ye’nin ba­ğım­sız­lı­ğı için bin­ler­ce in­sa­nın şe­hit düş­tü­ğü, genç-yaş­lı, ka­dın-er­kek de­me­den düş­ma­na kar­şı tek vü­cut di­ren­di­ği Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın son şa­hit­le­ri, Ga­zi Ömer Kü­yük, Ga­zi Ya­kup Sa­tar ve Ga­zi Vey­sel Tu­ran’ın gün­lük hayat­la­rı ve sa­vaş yıl­la­rı­na da­ir anı­la­rı Son Bu­luş­ma’da göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Ço­rum­lu Ga­zi Ömer De­de, son ka­lan di­ğer iki ga­zi, Ya­kup Sa­tar ve Vey­sel Tu­ran’ı zi­ya­ret edi­yor, sa­vaş yıl­la­rı­na da­ir anı­la­rı­nı pay­la­şıp bir­bir­le­riy­le he­lal­le­şi­yor­lar. Ta­ri­hi ken­di ağız­la­rın­dan an­la­tan bu üç ga­zi, ger­çek si­ne­ma tü­rün­de­ki bel­ge­sel ya­pım ile ta­ri­hin şa­hit­le­ri ola­rak ya­zı­lı­yor. Filmin künyesi O­yun­cu­lar: Kur­tu­luş Sa­va­şı Ga­zi­le­ri Ö­mer Kü­yük, Vey­sel Tu­ran, Ya­kup Sa­tar Yö­net­men: Nes­li Çöl­ge­çen Tü­rü: Bel­ge­sel Çığlıkla başlayan gerilim Genç bir TV mu­ha­bi­ri olan An­ge­la ile ha­ber ka­me­ra­ma­nı Pab­lo, it­fa­iye­ci­le­ri ko­nu edi­nen bir prog­ram ha­zır­la­mak­ta­dır­lar. Ol­duk­ça sı­kı­cı ge­çen prog­ram bir te­le­fo­nun gel­me­siy­le ha­re­ket­li­lik ka­za­nır. Yaş­lı bir ka­dı­nın ge­çir­di­ği ev ka­za­sı ile il­gi­li ge­len bu ih­bar üze­ri­ne An­ge­la ve Pab­lo it­fa­iye­ci­le­rin pe­şi­ne ta­kı­lır. Ka­dı­nın evi­ne va­ran ekip, evin için­den kor­kunç çığ­lık­lar du­yar­lar. Bun­dan son­ra­sı ha­fı­za­lar­dan çık­ma­ya­cak bir kâ­bus­tur. Filmin künyesi ÖLÜM ÇIĞLIĞI O­ri­ji­nal A­dı: REC Yö­net­men: Je­u­me Ba­la­gu­e­ro O­yun­cu­lar: Ma­nu­e­la Ve­las­co, Fer­ran Ter­ra­za, Jor­ge Ser­ra­no, Tü­rü: Kor­ku-­Ge­ri­lim Sınırları aşan aşk hikâyesi İki sı­nır ara­sın­da Bir Türk ve Kürd’ün aş­kı­nın iş­len­di­ği film si­ya­si me­saj­lar ta­şı­yor. Fil­min ko­nu­su şöy­le; İs­tan­bul’da ya­şa­yan ti­yat­ro­cu Ay­ça ile Ku­zey Iraklı ti­yat­ro­cu Kürt Ha­ma Ali, Tür­ki­ye’de çe­ki­len bir film se­tin­de ta­nı­şır ve âşık olur­lar. Film çe­kim­le­ri bit­tik­ten son­ra Ha­ma Ali Irak’a Ay­ça ise İs­tan­bul’da­ki ru­tin hayatı­na ge­ri dö­ner. Irak’ta sa­va­şın pat­la­ma­sıy­la bir­bir­le­ri­ne ulaş­ma­la­rı ade­ta im­kan­sız hâ­le ge­lir. Ai­le­siy­le, ti­yat­ro çev­re­si ve ken­di­siy­le mü­ca­de­le eden Ay­ça, her­kes Irak’tan kaç­ma­ya ça­lı­şır­ken Ha­ma Ali’ye ulaş­mak için ade­ta ter­si­ne bir yol­cu­lu­ğa çı­kar. Filmin künyesi ­GİT­MEK: BE­NİM MAR­LON VE B­RAN­DOM Yö­net­men: Hü­se­yin Ka­ra­bey O­yun­cu­lar: Ay­ça Dam­ga­cı, Ha­ma A­li K­han, Tü­rü: D­ra­ma Her şey güzel giderken... Dı­şar­dan ba­kan bir gö­ze gö­re Tay­lor’lar ör­nek bir ai­le­dir. Char­les, üni­ver­si­te­de rek­tör ol­ma yo­lun­da tec­rü­be­li ve ba­şa­rı­lı bir pro­fe­sör­dür. Oğ­lu Mic­ha­el üret­ken ve meş­hur bir aşk ro­ma­nı ya­za­rı­dır. Kı­zı Rhyne hu­kuk fa­kül­te­si­ne gir­mek üze­re­dir. Li­sa yıl­lar ön­ce ço­cuk­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek için ay­rıl­dı­ğı ko­lej­den me­zun ola­cak­tır. An­cak elim bir ka­za bu gü­zel gü­nü kâ­bu­sa çe­vi­re­cek ve kut­la­ma­la­rı ya­rı­da bı­ra­ktıra­cak­tır. Filmin künyesi BAH­ÇEM­DE­Kİ A­TEŞ BÖ­CEK­LE­Rİ O­ri­ji­nal A­dı: Fi­ref­li­es in t­he Gar­den ­Yö­net­men: Den­nis Le­e O­yun­cu­lar: R­yan Rey­nolds, Ju­li­a Ro­berts, E­mi­li­e Wat­son
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT