BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İngilizler 10 bin kişiyi kapıya koydu Türk Telekom 2100 kişiyi işe aldı

İngilizler 10 bin kişiyi kapıya koydu Türk Telekom 2100 kişiyi işe aldı

2007’de 1100 kişiye iş veren ve ya­tı­rı­ma de­vam ka­ra­rı a­lan Türk Te­le­kom’un 2 bin 100 ye­ni mü­hen­dis ve tek­ni­ke­ri gö­re­ve baş­la­dı. İn­gil­te­re’de i­se 10 bin te­le­kom ça­lı­şa­nı iş­siz kal­dı2007’de 1100 kişiye iş veren ve ya­tı­rı­ma de­vam ka­ra­rı a­lan Türk Te­le­kom’un 2 bin 100 ye­ni mü­hen­dis ve tek­ni­ke­ri gö­re­ve baş­la­dı. İn­gil­te­re’de i­se 10 bin te­le­kom ça­lı­şa­nı iş­siz kal­dı > Er­kan Öz İS­TAN­BUL İHA Küre­sel kriz­den et­ki­le­nen İn­gil­te­re’nin en bü­yük te­le­fon şir­ke­ti BT Grup’un, 10 bin kişinin işi­ne son ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı­ğı bir za­man­da, Türk Te­le­kom’dan is­tih­dam ata­ğı ve “ya­tı­rım­la­ra de­vam” me­sa­jı gel­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam 2 bin 100 ye­ni mü­hen­dis ve tek­ni­ke­ri is­tih­dam eden Türk Te­le­kom’da ye­ni per­so­nel, Lüt­fi Kır­dar’da dü­zen­le­nen top­lan­tıy­la gö­re­ve baş­la­dı. 6 gün sü­re­cek uyum prog­ra­mı bo­yun­ca Türk Te­le­kom’un rek­lam yü­zü Cem Yıl­maz, eğit­men­ler ve uz­man ko­nuş­ma­cı­lar, Türk Te­le­kom’un ye­ni ça­lı­şan­la­rıy­la bir ara­ya ge­le­cek. Ye­ni alı­nan mü­hen­dis ve tek­ni­ker­le­rin, Türk Te­le­kom Ope­ras­yon Baş­kan­lı­ğı al­tın­da yer alan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Şe­be­ke­le­ri, Bi­li­şim Ağ­la­rı, İş­let­me ve Ba­kım Di­rek­tör­lük­le­ri gi­bi tek­nik bi­rim­ler­de gö­rev ala­ca­ğı bil­di­ril­di. Türk Te­le­kom’da­ki bu po­zis­yon­lar için 4 bin 800’ü mü­hen­dis ve 8 bin 200’ü tek­ni­ker ol­mak üze­re top­lam 13 bin baş­vu­ru ya­pıl­dı. 21 fark­lı grup­ta 63 se­çi­ci­nin ak­tif ola­rak gö­rev al­dı­ğı işe alım sü­re­cin­de 13 bin aday ara­sın­dan top­lam 2 bin 100 mü­hen­dis ve tek­ni­ker se­çil­di. Tür­ki­ye’de kri­ze rağ­men alım­lar sü­rer­ken İn­gil­te­re’den ise kö­tü bir ha­ber gel­di. 160 bin ça­lı­şa­nı bu­lu­nan İn­gil­te­re’nin en bü­yük şir­ke­ti BT, kâr­lı­lık ora­nı­nı ar­tır­mak ama­cıy­la 10 bin ça­lı­şa­nı­nı iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı. Türk Te­le­kom CE­O’su Pa­ul Do­any, kriz­den şirket ola­rak faz­la et­ki­len­me­dik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, alım­la­ra 2009 yı­lın­da da de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Do­any, “1600 ki­şi­lik çağ­rı mer­ke­zi­mi­zi 2 bin ki­şi­ye çı­ka­ra­ca­ğız” de­di. 9 aylık kârı 1.6 mil­yar YTL Türk Te­le­kom’un 2008 yı­lı­nın ilk 9 a­yın­da net kâ­rı, 1 mil­yar 680 mil­yon YTL o­la­rak ger­çek­leş­ti. Şir­ke­tin 2008 yı­lı ü­çün­cü çey­re­ği i­ti­ba­riy­le kon­so­li­de ge­lir­le­ri 2007 yı­lı­nın ay­nı dö­ne­mi­ne kı­yas­la yüz­de 10 ar­ta­rak 7.6 mil­yar YTL’ye ulaşırken, fa­a­li­yet kâ­rı i­se yüz­de 15’lik bir ar­tış gös­te­re­rek 2.2 mil­yar YTL’ye ulaştı. CEM YILMAZ’LA BULUŞACAKLAR 13 bin aday arasından seçilen 2 bin 100 kişi 6 gün sü­re­cek uyum prog­ra­mı bo­yun­ca Türk Te­le­kom’un rek­lam yü­zü Cem Yıl­maz, eğit­men­ler ve uz­man ko­nuş­ma­cı­larıyla bir araya gelecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT