BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­ci­a San­de­ro’dan di­zel mo­tor se­çe­neği

Da­ci­a San­de­ro’dan di­zel mo­tor se­çe­neği

Geç­ti­ği­miz tem­muz ayın­da ilk ola­rak Tür­ki­ye, Fran­sa ve Ro­man­ya’da lans­ma­nı ger­çek­leş­ti­ri­len DA­CI­A San­de­ro’nun di­zel mo­tor se­çe­nek­le­ri 22.400 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nul­du.Geç­ti­ği­miz tem­muz ayın­da ilk ola­rak Tür­ki­ye, Fran­sa ve Ro­man­ya’da lans­ma­nı ger­çek­leş­ti­ri­len DA­CI­A San­de­ro’nun di­zel mo­tor se­çe­nek­le­ri 22.400 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nul­du. 100 ki­lo­met­re­de 4.5 l (dCi 70 bg) ve 4.6 l (dCi 85 bg) gi­bi çok dü­şük ya­kıt tü­ke­ti­mi ser­gi­le­yen Da­ci­a San­de­ro dCi pa­zar­da di­ğer kom­pakt hatchback di­zel mo­del­le­ri ara­sın­da yük­sek re­ka­bet gü­cü ile ko­num­la­nı­yor. 120 g/km CO2 ile sı­nır­lı sa­lı­nım de­ğer­le­ri ile Da­ci­a San­de­ro ay­nı za­man­da çev­re­ci özel­li­ğiy­le ta­nı­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT