BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Böl­ge­mi­zin en önem­li ko­nu­su ener­ji gü­ven­li­ği

Böl­ge­mi­zin en önem­li ko­nu­su ener­ji gü­ven­li­ği

Ba­kü’ye gi­den Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ener­ji zir­ve­sin­de Tür­ki­ye’nin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nı an­la­ta­cakBa­kü’ye gi­den Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ener­ji zir­ve­sin­de Tür­ki­ye’nin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nı an­la­ta­cak > AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ener­ji gü­ven­li­ği­nin gün­de­min en üst sı­ra­sın­da­ki ye­ri ve öne­mi­ni ko­ru­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Azer­bay­can’da ka­tı­la­ca­ğı ener­ji zir­ve­si­ni Tür­ki­ye’nin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nın bü­tün bo­yut­la­rı­nı böl­ge ül­ke­le­ri­ne bir da­ha an­lat­ma ve iş­bir­li­ği im­kan­la­rı­nı ge­liş­tir­me açı­sın­dan fır­sat ola­rak gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Ba­kü’de dü­zen­le­ne­cek Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak üze­re Azer­bay­can’a ha­re­ke­tin­den ön­ce Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda açık­la­ma yap­tı. Gül, “Ül­ke­miz do­ğu-ba­tı ener­ji ko­ri­do­ru ola­rak ni­te­len­di­ri­len gü­zer­gah­ta, ki­lit bir ro­le sa­hip­tir. Bü­tün ka­tı­lım­cı ül­ke­ler­le ener­ji gü­ven­li­ği ve ener­ji gü­ven­li­ği­nin 3 te­mel un­su­ru­nu oluş­tu­ran, arz, ta­lep ve bi­zim için ay­rı bir önem ta­şı­yan tran­sit gü­ven­li­ği ko­nu­la­rın­da kap­sam­lı gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­ca­ğız” de­di. 8 Lİ­DER KA­TI­LA­CAK 4. Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Zir­ve­si­ne Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ya­nı sı­ra 8 li­der ka­tı­la­cak. Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev’in ev­sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­ne­cek zir­ve­ye Gül’ün ya­nı sı­ra, ka­tıl­ma­sı bek­le­nen li­der­ler ara­sın­da Uk­ray­na Cum­hur­baş­ka­nı Vik­tor Yuş­çen­ko, Gür­cis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Mi­ha­il Saa­kaş­vi­li, Po­lon­ya Cum­hur­baş­ka­nı Lech Kachynsky, Lit­van­ya Cum­hur­baş­ka­nı Val­das Adam­kus, Es­ton­ya Cum­hur­baş­ka­nı Too­mas Hen­drick Il­ves, Le­ton­ya Cum­hur­baş­ka­nı Val­das Zat­lers, Ro­man­ya Cum­hur­baş­ka­nı Tra­ian Be­ses­cu’nu da bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT