BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sarı Gelin harekâtı

Sarı Gelin harekâtı

Tür­ki­ye ‘söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ası­na’ kar­şı atak­la ce­vap ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Kal­sın çir­kin if­ti­ra­ya, ‘Sa­rı Ge­lin’ bel­ge­se­liy­le ce­vap ver­me­yi tek­lif et­ti.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu An­ka­ra Tür­ki­ye, Er­me­ni lo­bi­si­nin söz­de soy­kı­rım id­di­ala­rı­na, kar­şı atak­la ce­vap ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor. AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Av­ru­pa Gü­ven­lik ve İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı Par­la­men­ter Asamb­le­si Türk Gru­bu Üye­si Ca­nan Kal­sın, söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı­na kar­şı ya­pı­la­cak mü­ca­de­le için bir tav­si­ye pa­ke­ti ha­zır­la­dı. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can’a da ilet­ti­ği, ABD dö­nü­şün­de de Baş­ba­kan’a su­na­ca­ğı ra­po­ru ga­ze­te­mi­ze açık­la­yan Ca­nan Kal­sın, ko­nu hak­kın­da ‘Akil Adam­lar Gru­bu’nun oluş­tu­ru­la­rak mü­ca­de­le et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Kal­sın, “Dün­ya ge­ne­lin­de et­kin ko­num­da bu­lu­nan işa­da­mı, sa­na­yi­ci, sa­nat­çı ve aka­de­mis­yen­lerden olu­şa­cak grup bu­lun­duk­la­rı ül­ke­de ül­ke­mi­zin et­kin ta­nı­tı­mı­na kat­kı­da bu­lun­ma­lı” de­di. PRO­PA­GAN­DA YA­PA­LIM THY uçuş­la­rın­da 6 dil­de ha­zır­la­nan Sa­rı Ge­lin bel­ge­se­li­nin yol­cu­la­ra üc­ret­siz da­ğı­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­yan Ca­nan Kal­sın, “Yurt­dı­şın­da 80’li yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­mek için ga­ze­te ilan­la­rı ve­ril­me­li­dir” di­ye ko­nuş­tu. Kal­sın di­ğer tav­si­ye­le­ri ise kı­sa­ca şöy­le sı­ra­la­dı: “Bill­bo­ard’lar et­kin ola­rak kul­la­nıl­ma­lı. Yurt­dı­şın­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zı ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi bi­linç­len­dir­me­li­yiz. Av­ru­pa’da bu­lu­nan Türk kö­ken­li mil­let­ve­kil­le­ri ile bi­ra­raya ge­li­ne­rek, prob­lem­ler ve çö­züm­le­ri üze­rin­de gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­lı. Kı­sa bro­şür ve et­kin web si­te­le­ri ha­zır­lan­ma­lı. Si­ne­ma­nın et­kin bir pro­pa­gan­da ara­cı ol­du­ğu göz önü­ne alı­na­rak, Türk ima­jı­nın oluş­tu­rul­ma­sı için or­tak pro­je ve se­nar­yo­lar­da yer ve­ril­me­li­dir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT