BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belediyenin desteğiyle Sarıyer’e teknolojik sınıf

Belediyenin desteğiyle Sarıyer’e teknolojik sınıf

Öğ­ren­ci­ler ar­tık ders­le­ri­ni du­va­ra yan­sı­tı­lan gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de gör­sel ve i­şit­sel o­la­rak ya­pı­yor.Sa­rı­yer Us­kum­ru­köy’de­ki Ali Ak­ka­nat Li­se­si’nde, Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si’nin des­te­ği ile ku­ru­lan tek­no­lo­jik altya­pı­lı branş sı­nı­fı açıl­dı. Bil­gi­sa­yar, pro­jek­si­yon ma­ki­ne­si, di­ji­tal tah­ta ve in­ter­net ağı ile do­na­tı­lan 10 ders­lik­te, öğ­ren­ci­ler ar­tık ders­le­ri­ni ka­ra tah­ta ye­ri­ne du­va­ra yan­sı­tı­lan gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de gör­sel ve işit­sel ola­rak ya­pı­yor. Baş­kan Yu­suf Tü­lün ile be­ra­be­rin­de­ki­ler, açı­lı­şın ar­dın­dan bil­gi­sa­yar­lar­la do­na­tı­lan ders­lik­le­ri ge­ze­rek, okul mü­dü­rü ve öğ­ret­men­ler­den pro­je­nin de­tay­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı. Ders ki­tap­la­rı­nın bil­gi­sa­yar or­ta­mı­na ak­ta­rıl­ma­sı sa­ye­sin­de bar­ko­viz­yon­dan iz­le­nen gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de ders ya­pı­lan sı­nıf­la­ra hay­ran ka­lan Baş­kan Tü­lün “Sa­rı­yer gü­zel bir okul ka­zan­dı. Bi­li­şim sı­nıf­la­rı ku­rul­duk­tan son­ra öğ­ren­ci­le­rin bu­ra­ya şevk ve is­tek­le gel­dik­le­ri­ni duy­mak çok gü­zel. Uma­rım bu okul­da ol­du­ğu gi­bi di­ğer okul­la­rı­mız­da da böy­le gi­ri­şim­ler baş­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT