BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR i­çin il­köğ­re­tim o­ku­lu

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR i­çin il­köğ­re­tim o­ku­lu

Tür­ki­ye’nin ilk Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar İl­köğ­re­tim Oku­lu’nu An­ka­ra Bey­su­kent’te açıl­dı. Res­mi açı­lı­şı ya­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan okul­da ilk etap­ta 70 lö­se­mi­li ço­cuk eği­tim gö­re­cek.Tür­ki­ye’nin ilk Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar İl­köğ­re­tim Oku­lu’nu An­ka­ra Bey­su­kent’te açıl­dı. Res­mi açı­lı­şı ya­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan okul­da ilk etap­ta 70 lö­se­mi­li ço­cuk eği­tim gö­re­cek. Ay­rı­ca okul­da kı­ya­fet, ye­mek, ser­vis gi­bi hiz­met­ler üc­ret­siz ola­cak, öğ­ren­ci­le­re 250 YTL eği­tim bur­su ve­ri­le­cek. Lö­se­mi­li ço­cuk­la­rın eği­tim­den mah­rum kal­ma­ma­la­rı için “Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar İl­köğ­re­tim Oku­lu”nu aç­tık­la­rı­nı be­lir­ten LÖ­SEV Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Üs­tün Ezer, “Lö­se­mi­li ço­cuk­lar okul­lar­da dış­la­nı­yor, sı­nıf­lar­da di­ğer öğ­ren­ci­ler ya da ai­le­ler ta­ra­fın­dan is­ten­mi­yor. Ba­zı okul­lar­da ve­li­ler top­la­nıp lö­se­mi­li ço­cu­ğun oku­la de­vam et­me­si ha­lin­de ço­cuk­la­rı­nı okul­dan ala­cak­la­rı­nı söy­lü­yor. Eğer bu ço­cuk­la­rın ha­yat­la­rı­nı ne ka­dar nor­mal­leş­ti­rirsek o ka­dar ça­buk iyi­le­şi­yor ve ha­ya­ta tu­tu­nu­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT