BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya dur­gun­luk­ta u­mut G-20’de

Dün­ya dur­gun­luk­ta u­mut G-20’de

Av­ru­pa ve ABD’de son ge­len ra­kam­lar dur­gun­lu­ğa işa­ret eder­ken, bu­gün top­la­na­cak G-20’nin çö­züm için ‘or­tak ka­rar’ ih­ti­ma­li ta­şı­ma­sı bor­sa­lar­da bek­len­ti alım­la­rı­nı ge­tir­diBOR­SA­LAR ALI­CI­LI ABD’de pi­ya­sa­la­rın ön­ce­ki gün yüz­de 7’ye va­ran yük­se­liş­le ka­pan­ma­sı, Av­ru­pa bor­sa­la­rı­nın yüz­de 3’ü aşan prim­ler yap­ma­sı, İMKB’ye de olum­lu yan­sı­dı. Gün için­de 25 bin 768 pua­na ka­dar yük­se­len bor­sa, gü­nü yüz­de 1.3 prim­le 25 bin 425 pu­an­dan ka­pat­tı. As­ya bor­sa­la­rı da yüz­de 3’le­re va­ran oran­da prim­li.. Dün­ya ül­ke­le­ri yüz­yı­lın en bü­yük fi­nans kri­zi­ne ça­re­yi, kri­zin pat­lak ver­di­ği ABD’nin baş­ken­ti Was­hing­ton’da­ki G-20 top­lan­tı­la­rın­da ara­ya­cak. Ye­ri­ni ya­kın­da Ba­rack Oba­ma’ya dev­re­de­cek olan ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un ev sa­hip­li­ğin­de top­la­na­cak sa­na­yi­leş­miş ül­ke­ler ve ön­de ge­len ge­liş­mek­te olan ül­ke li­der­le­ri, kri­ze ça­re zir­ve­sin­de bir ara­ya ge­li­yor. Dün­ya bor­sa­la­rı olum­lu bek­len­tiy­le yük­se­lir­ken, li­der­le­rin ma­sa­sın­da ka­ram­sar bir tab­lo bu­lu­nu­yor. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan Mek­si­ka Dev­let Baş­ka­nı Fe­li­pe Cal­de­ron, “Bu an­cak bir baş­lan­gıç nok­ta­sı ola­bi­lir. So­nuç­lar çı­ka­cak ama bun­lar bü­yük ol­ma­ya­cak” de­di. Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Ör­gü­tü, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu ve Dün­ya Ban­ka­sı bü­yük eko­no­mi­le­rin ge­le­cek yıl­da da­ral­ma ya­şa­ya­ca­ğı tah­mi­nin­de bir­le­şi­yor­lar. Ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­ler de zor du­rum­da. Dün­ya­nın dör­dün­cü eko­no­mi­si olan Çin, eko­no­mik ya­vaş­la­ma­ya dik­kat çe­ki­yor. 15 üye­li eu­ro böl­ge­si ilk de­fa re­ses­yo­na gi­rer­ken, Al­man­ya ve İn­gil­te­re’de de ön­ce­ki gün dur­gun­luk ra­kam­la­rı ile kü­çül­me bek­len­ti­le­ri açık­lan­mış­tı. S&P not dü­şür­düIMF ile an­laş­ma tav­si­ye et­ti ∂ Ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dard and Po­or’s, Tür­ki­ye’nin gö­rü­nü­mü­nü, du­ra­ğan­dan, ne­ga­ti­fe çe­vir­di. Dö­viz cin­sin­den BB(-) ve ye­rel pa­ra bi­ri­mi cin­sin­den BB olan kre­di not­la­rı­nı ise ay­nen te­yit et­ti. S&P ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, gö­rü­nü­mün du­ra­ğan­dan ne­ga­ti­fe çev­ril­me­sin­de, Tür­ki­ye’nin dış fi­nans­man ih­ti­ya­cı ve bu ih­ti­ya­cın te­mi­nin­de­ki zor­lu­ğun et­ki­li ol­du­ğu be­lir­til­di. Tür­ki­ye’nin dış fi­nans­man ih­ti­ya­cı­nın bir kıs­mı­nın ban­ka­lar, önem­li bir kıs­mı­nın ise şir­ket­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı kay­de­dil­di. S&P, hü­kü­me­tin, dış fi­nans­man şart­la­rı­nı da­ha iyi du­ru­ma dö­nüş­tür­mek ama­cıy­la, ya gü­ven ar­tı­rı­cı ön­lem­ler ala­bi­le­ce­ği ya da ulus­la­ra­ra­sı res­mi bir kay­nak­tan dış kay­nak sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT