BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEBEKLER ÖLDÜRÜLÜYOR İn­gil­te­re sar­sı­lı­yor

BEBEKLER ÖLDÜRÜLÜYOR İn­gil­te­re sar­sı­lı­yor

Ül­ke­de be­bek kat­li­am­la­rı bit­mi­yor. Bu de­fa da sos­yal ser­vi­sin iz­le­me­ye al­dı­ğı an­ne, bi­ri 2 ya­şın­da di­ğe­ri 3 ay­lık i­ki ço­cu­ğu­nu bı­çak­la­yıp öl­dür­düİn­gil­te­re’de dev­le­tin kon­tro­lü al­tın­da­ki be­be­ğin an­ne­si ve onun sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü ha­be­ri­nin şok et­ki­le­ri he­nüz geç­me­miş­ken, bu kez de yi­ne sos­yal ser­vis­ler ta­ra­fın­dan iz­le­me­ye alı­nan bir an­ne­nin iki ço­cu­ğu­nu öl­dür­dü­ğü or­ta­ya çık­tı. 2 ya­şın­da­ki Ru­ma­ri­o Mul­lings ve 3 ay­lık kar­de­şi De­lay­no, ken­di­le­rin­den ha­ber ala­ma­yıp ev­le­ri­ne ge­len ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan gö­ğüs­le­rin­den bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­müş hal­de bu­lun­du. Her iki be­be­ğin de sos­yal ser­vis­ler­de ka­yıt­la­rı bu­lun­du­ğu ve teh­li­ke al­tın­da ol­duk­la­rı en­di­şe­siy­le an­ne­le­ri­nin iz­le­me­ye alın­dı­ğı öğ­re­nil­di. İki be­be­ğin an­ne­si 21 ya­şın­da­ki Ja­el Mul­lings’in ise, oğul­la­rı­nı öl­dür­me­den bir­kaç sa­at ön­ce so­kak­lar­da ta­nı­ma­dı­ğı in­san­la­ra sal­dı­rıp, ba­ğı­rıp-ça­ğı­rıp, ken­di­si­ni si­lah ya da bom­bay­la öl­dür­me­ye ça­lış­tık­la­rı­na da­ir id­di­alar or­ta­ya at­tı­ğı be­lir­til­di. Po­li­sin kon­tro­le gel­di­ği sı­ra­da ise ev­de kim­se­nin bu­lu­na­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. Olay­dan son­ra an­ne gö­zal­tı­na alın­dı. BASIN ATEŞ PÜSKÜRÜYOR Ga­ze­te­ler ise, da­ha bir­kaç gün ön­ce bir baş­ka be­be­ğin ken­di an­ne­si­nin elin­de can ver­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ay­nı gün­ler­de iki be­bek da­ha, sos­yal ser­vis­ler ta­ra­fın­dan iz­le­me­de tu­tul­du­ğu öne sü­rü­len an­ne­le­ri­nin elin­de can ver­di” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT