BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İran’ın nük­le­er ıs­ra­rı sü­rü­yor

İran’ın nük­le­er ıs­ra­rı sü­rü­yor

İran, nük­le­er ener­ji prog­ra­mıy­la il­gi­li ola­rak Ba­tı’nın ‘don­dur’ tav­si­ye­si­nin ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­di.İran, nük­le­er ener­ji prog­ra­mıy­la il­gi­li ola­rak Ba­tı’nın ‘don­dur’ tav­si­ye­si­nin ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Söz ko­nu­su tav­si­ye, Nük­le­er Si­lah­la­rın Ya­yıl­ma­sı­nın Ön­len­me­si An­laş­ma­sı’na (NPT) ay­kı­rı­dır” ifa­de­si kul­la­nıl­dı. Öte yan­dan, AB Gü­ven­lik Yük­sek Tem­sil­ci­si Ja­vi­er So­la­na, İran’la ko­nu hak­kın­da ye­ni gö­rüş­me­ler ya­pıl­ma ih­ti­ma­li­nin ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT