BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Key­fi­yet mi ke­mi­yet mi?!.

Key­fi­yet mi ke­mi­yet mi?!.

Ar­tık gü­ze­lim ül­ke­mi­zin 21. yüz­yı­lın­da çok se­çe­nek­li TV ve rad­yo ya­yın­la­rı mev­cut. Nor­mal ve ça­nak an­ten, Di­gi­turk, D Smart, Türk­sat C ve kab­lo­lu ya­yın­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­ban­cı ka­nal­lar da­hil, her tür­den ya­yın­lar ev­le­ri­miz­de ve em­ri­miz­de!...Ar­tık gü­ze­lim ül­ke­mi­zin 21. yüz­yı­lın­da çok se­çe­nek­li TV ve rad­yo ya­yın­la­rı mev­cut. Nor­mal ve ça­nak an­ten, Di­gi­turk, D Smart, Türk­sat C ve kab­lo­lu ya­yın­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­ban­cı ka­nal­lar da­hil, her tür­den ya­yın­lar ev­le­ri­miz­de ve em­ri­miz­de!... Biz­le­re su­nu­lan bu im­kân­lar da ba­na key­fi­yet ve ke­mi­yet kav­ram­la­rı­nı çağ­rış­tı­rı­yor. Ya­ni çok çe­şit­li­li­ğin ve im­kân bol­lu­ğu­nun için­de ni­te­lik mi yok­sa ni­ce­lik mi ön plan­da ol­ma­lı? di­ye dü­şü­nü­yo­rum.... Çok de­ğil bun­dan otuz yıl ön­ce­si­ne ka­dar yok­luk­lar içe­ri­sin­de çok da­ha az tü­ke­tim­le­rin ya­pıl­dı­ğı yıl­lar­da, da­ha bir ka­na­ât­kâr ve da­ha bir mut­lu gi­biy­dik gi­bi ge­li­yor ba­na... Şim­di he­men her­ke­sin evin­de her şey var; te­le­viz­yo­nun­dan, bil­gi­sa­ya­rı­na, cep te­le­fo­nun­dan her tür­lü be­yaz eş­ya­sı­na ka­dar... Ama da­ha bir tat­min­siz ve da­ha bir mut­suz ol­du­ğu­muz da ger­çek!.. Ör­ne­ğin, o ka­nal­dan bu ka­na­la geç­mek ye­ri­ne, ai­le­ce bel­ge­sel bir ka­nal­da ka­la­rak, o âlem­le­rin gi­ze­mi­ni ve an­la­mı­nı ta­kip ede­rek ve ha­yal­le­ri­mi­zi te­tik­le­ye­rek, dü­şün­me­nin ve id­râk et­me­nin üret­ken­li­ği­ni sağ­la­mış ve ar­tır­mış ol­maz mı­yız?.. Adı “İz” olan bir bel­ge­sel TV ka­na­lı var. Ya­nıl­mı­yor­sam ku­ru­cu­lu­ğu­nu Coş­kun Aral yap­mış ve de ne iyi et­miş!.. Şah­sen ben­de­niz yor­gun ol­du­ğum­da, hem yur­du­mu­zun her bir kö­şe­si­ni ev­le­ri­miz­den iz­le­ye­rek ta­kip ede­bil­me, hem de her tür­den fa­âli­ye­ti ya­kın­dan ta­nı­ma ve öğ­ren­me im­kâ­nı­na sa­hip olu­yo­rum; “İz TV”yi iz­le­ye­rek!.. Ben­ze­ri ka­nal­la­rın ve ya­yın­la­rın ni­te­lik­li ya­ni key­fi­yet­li bir bi­çim­de ço­ğal­ma­sı te­men­ni­siy­le!!...
Kapat
KAPAT