BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pak­süt da­va­sı­na ta­kip­siz­lik ka­ra­rı

Pak­süt da­va­sı­na ta­kip­siz­lik ka­ra­rı

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­ki­li Os­man Pak­süt’ün din­le­nil­di­ği ve iz­le­nil­di­ği id­di­ası­na iliş­kin yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­da, “her­han­gi bir de­li­le ula­şı­la­ma­ma­sı” se­be­biy­le “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na” ka­rar ve­ril­di.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­ki­li Os­man Pak­süt’ün din­le­nil­di­ği ve iz­le­nil­di­ği id­di­ası­na iliş­kin yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­da, “her­han­gi bir de­li­le ula­şı­la­ma­ma­sı” se­be­biy­le “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na” ka­rar ve­ril­di. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Vah­det Po­lat­kan ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­da, “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na” ka­rar ve­ril­di­ği, an­cak im­la ve şe­kil ha­ta­la­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le onay­lan­ma­yan ka­ra­rın, bi­la­ha­re dü­zel­ti­le­rek, ye­ni­den gö­rev­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ve­ki­li­ne su­nul­du­ğu ve son­ra ye­ni­den onay­la­dı­ğı kay­de­dil­di. Ka­rar­da, Os­man Pak­süt’ün din­le­nil­di­ği ve iz­len­di­ği hu­su­sun­da de­li­le ula­şı­la­ma­dı­ğın­dan “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı” ka­ra­rı ve­ril­di­ği be­lir­til­di. So­ruş­tur­ma aşa­ma­sın­da ise Os­man Pak­süt’ün eşi Fer­da Pak­süt’ün ise ye­min­li şahit ola­rak ifa­de­si­ne baş­vu­rul­du­ğu ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT