BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­lise in­sa­ni i­liş­ki­ler semineri

Po­lise in­sa­ni i­liş­ki­ler semineri

Ha­va­li­ma­nın­da gö­rev ya­pan pa­sa­port po­lis­le­ri, yol­cu­la­ra da­ha i­yi hiz­met ve i­ni­si­ya­tif kul­lan­ma ko­nu­sun­da e­ği­til­di> Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL Po­lis ile va­tan­daş ara­sın­da ya­şa­nan olum­suz ge­liş­me­le­ri en aza in­dir­mek ama­cıy­la, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı Em­ni­yet Şu­be Mü­dür­lü­ğü em­rin­de gö­rev ya­pan pa­sa­port po­lis­le­ri­ne ‘Pro­ak­tif Dav­ra­nış Ge­liş­tir­me Eği­ti­mi’ ve­ril­di. İs­tan­bul Kül­tür Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Za­fer Er­koç ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­tim­de, ger­gin­li­ğe yol açan olay­lar­da po­lis­le­rin duy­gu­la­rı­nı kon­trol ede­bil­me­si öğ­re­til­di. Bir çok po­li­sin ser­gi­le­dik­le­ri olum­suz yak­la­şım­la­rın far­kın­da ol­duk­la­rı­nı ve bu­nu ça­lış­ma şart­la­rı­na bağ­la­dık­la­rı­na dik­kat çe­ken Er­koç, ‘Bu olum­suz eği­lim­le­re da­ha çok ye­ni po­lis­ler­de rast­lan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ama za­man­la bu genç ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da duy­gu­la­rı­nı kon­trol ede­bi­le­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­ruz’ de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT