BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cep me­saj­la­rı

Cep me­saj­la­rı

Yi­ne De­met Aka­lın... Yi­ne gün­dem de­ği­şi­yor... Şu sı­ra­lar ma­ga­zin gün­de­mi­ni en çok be­lir­le­yen sa­nat­çı­la­rın ba­şın­da De­met Aka­lın ge­li­yor...Yi­ne De­met Aka­lın... Yi­ne gün­dem de­ği­şi­yor... Şu sı­ra­lar ma­ga­zin gün­de­mi­ni en çok be­lir­le­yen sa­nat­çı­la­rın ba­şın­da De­met Aka­lın ge­li­yor... Aka­lın, bu­gün­le­re ko­lay gel­me­di ta­bi­i ki. Çok uzun se­ne­ler­dir şov dün­ya­sı­nın için­de, en son al­bü­mü de pat­la­ma ya­pın­ca Tür­ki­ye’nin en çok ko­nu­şu­lan ka­dın­la­rı ara­sın­da yer al­dı. Za­man za­man yap­tı­ğı gaf­lar yü­zün­den şöh­re­tin be­de­li­ni kal­dı­ra­ma­yıp ağır öde­yen­ler­den. De­met Aka­lın’ın en son es­ki eşi­nin cep te­le­fo­nu­na ge­len me­saj­lar­dan son­ra ay­rıl­ma­sı ge­çen haf­ta en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­lar­dan ol­du. Hat­ta öy­le ki di­ğer ev­li sa­nat­çı­lar bi­le ar­tık eş­le­ri­nin te­le­fon­la­rı­nı kon­trol eder du­ru­ma gel­miş. De­met Aka­lın kim ne der­se de­sin son iki üç yı­la dam­ga­sı­nı vur­muş bir sa­nat­çı­dır. Ama ma­ga­zin ga­ze­te­ci­le­ri ile ara­sı ma­ale­sef, “di­ğer şöh­re­ti ya­ka­la­dık­tan son­ra de­ği­şen­ler gi­bi” iyi de­ğil. Ma­ga­zin ga­ze­te­ci­le­ri­ne ta­vır al­mak ona ar­tı ka­zan­dır­maz... Bir an ön­ce ma­ga­zin ga­ze­te­ci­le­ri ile ara­sı­nı dü­zel­tir­se iyi olur, çün­kü sa­nat­çı ve ga­ze­te­ci­ler bir­bir­le­ri­ne her za­man la­zım­dır. GE­ÇEN HAFTA NE KONUŞULDU? Geç­ti­ği­miz haf­ta en çok ko­nu­şu­lan sa­nat­çı­la­rın ba­şın­da Cey­lan da yer al­dı. Bir dö­nem­le­rin “Kü­çük Cey­lan”ı geç­ti­ği­miz haf­ta kon­ser dö­nü­şü uçak­ta ku­lak za­rın­dan cid­di bir ra­hat­sız­lık ge­çir­miş, za­ma­nın­da yap­tır­dı­ğı bir­çok es­te­tik yü­zün­den ku­la­ğı duy­ma­ma teh­li­ke­si at­la­tan Cey­lan, es­te­tik yap­tır­dı­ğı­na çok piş­man­mış. Ta­bi­i gü­zel­lik uğ­ru­na bı­çak al­tı­na ya­tan­lar­dan ço­ğu za­ma­nı ge­lin­ce mut­suz olu­yor... De­niz Se­ki-Hüs­nü Şen­len­di­ri­ci ve Na­zi­re Şen­len­di­ri­ci üç­ge­ni yi­ne en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­lar­dan bi­ri­si, ar­tık her­hal­de bi­ri­le­ri bu ko­nu­dan sı­kı­lır da ay­rıl­dı­lar, ay­rıl­ma­dı­lar de­di­ko­du­la­rı­na bir son ve­rir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT