BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahlat için seferberlik

Ahlat için seferberlik

Ah­lat’ta­ki es­ki ha­mam, küm­bet ve sa­ra­y res­to­re e­di­le­cek.Sel­çuk­lu’nun en zen­gin mi­ma­ri ör­nek­le­rin­den Ah­lat Sel­çuk­lu Me­zar­lı­ğı ve çev­re­si mo­dern açık ha­va mü­ze­si gö­rü­nü­mü­ne ka­vuş­tu­ru­la­cak, için­de­ki “anıt” öze­lli­ği­ne sa­hip 4 bin 400 me­zar ta­şı tek tek el­den ge­çi­ri­lip res­to­re edi­le­cek. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, İs­lam dün­ya­sı­nın en bü­yük me­zar­lı­ğı ve önem­li Sel­çuk­lu eser­le­rin­den Bit­lis Ah­lat Me­zar­lı­ğı’nın ko­run­ma­sı için “ey­lem pla­nı” ha­zır­la­dı. Pla­na gö­re, yak­la­şık 800x300 met­re ebat­la­rı ve ya­pı­lış üs­lup­la­rıy­la “anıt” özel­li­ği­ne sa­hip, 768’inin şa­hi­de­si hâ­lâ ayak­ta ka­lan 4 bin 404 me­zar ta­şı, tek tek el­den ge­çi­ri­le­cek. Bu­nun için “Bit­lis-Ah­lat Sel­çuk­lu Me­zar­lı­ğı­nın Fo­tog­ra­met­rik Yön­tem­le Bel­ge­len­me­si” pro­je­sin­den ya­rar­la­nı­la­cak. Je­olo­jik ve hid­ro­lo­jik etüt­ler­le me­zar taş­la­rı oku­na­cak. Da­ha son­ra me­zar­lık­ta­ki tüm ta­ri­hi taş­la­rın res­to­ras­yon ve kon­ser­vas­yo­nu ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Bu­nun ya­nın­da, me­zar­lı­ğın çev­re dü­zen­le­me­si kap­sa­mın­da, gü­ney gi­riş ka­pı­sı ye­ni­len­di. Ku­zey gi­riş ka­pı­sı için de ça­lış­ma­lar baş­la­ya­cak. Me­zar­lı­ğın gi­ri­şin­de­ki zi­ya­ret­çi kar­şı­la­ma mer­ke­zi­nin ye­ri de­ğiş­ti­ri­le­cek. YENİ BİR MÜZE KURULACAK Pro­je, me­zar­lı­ğın ya­nın­da­ki üçün­cü de­re­ce sit ala­nın­da ya­pı­la­cak. Ye­ni bir mü­ze­nin ku­ru­la­ca­ğı me­zar­lı­ğın çev­re­si­ne de du­var ya­pı­la­cak. Da­ha çok Sel­çuk­lu Me­zar­lı­ğı ve Ca­mi­i, Be­zir­ha­ne ve Ha­ra­be­şe­hir’de yü­rü­tü­len ka­zı­lar­da, şu ana ka­dar 85 etüt­lük, 49 en­van­ter­lik eser Ah­lat Mü­ze­si’ne tes­lim edil­di. Ge­le­cek yıl de­vam ede­cek ça­lış­ma­lar­da, Sel­çuk­lu Me­zar­lı­ğı’nda­ki “akıt­la­ra” ka­zı­lar ile kon­ser­vas­yon ve res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak. Ulu Ca­mii ve Be­zir­ha­ne’nin el­den ge­çi­ril­me­si sü­re­cek ve İç Ka­le’de de bu yön­de ça­lış­ma­lar baş­la­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT