BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanbey’e kira fazla geldi arkadaş arıyor

Osmanbey’e kira fazla geldi arkadaş arıyor

Mos­ko­va’da kur­ma­yı p­lan­la­dık­la­rı ‘Kü­çük Os­man­bey P­ro­je­si’ i­çin Rus­lar yıl­da 7 mil­yon e­u­ro ki­ra is­te­yin­ce Os­man­beyli i­ş a­dam­la­rı, diğer sektörel derneklerle temasa geçtiMos­ko­va’da kur­ma­yı p­lan­la­dık­la­rı ‘Kü­çük Os­man­bey P­ro­je­si’ i­çin Rus­lar yıl­da 7 mil­yon e­u­ro ki­ra is­te­yin­ce Os­man­beyli i­ş a­dam­la­rı, diğer sektörel derneklerle temasa geçti > Uğur KÜÇÜK - İSTANBUL Dün­ya­nın 60 ül­ke­si­ne 7 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ya­pan ve teks­ti­lin kal­bi du­ru­mun­da­ki Os­man­bey’de­ki iş adam­la­rı­nın müş­te­ri­nin aya­ğı­na git­mek için Mos­ko­va’da kur­ma­yı plan­la­dık­la­rı kü­çük Os­man­bey pro­je­si Rus­la­rın ki­ra­yı bir an­da 7 mil­yon eu­ro­ya çı­ka­rın­ca OTİ­AD ki­ra­yı pay­la­şa­ca­ğı ye­ni ar­ka­daş­lar ara­ma­ya baş­la­dı. 4 bin iş­ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Os­man­bey’i tem­si­len 1999 yı­lın­da ku­ru­lan ve bu­gün 800 üye­si bu­lu­nan Os­man­bey Teks­til­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği’nin (OTİ­AD) Baş­ka­nı Ser­hat Çe­tin­ka­ya ih­ra­cat yap­tık­la­rı en önem­li ül­ke olan Rus­ya’nın Baş­ken­ti Mos­ko­va’da ku­ra­cak­la­rı ‘Kü­çük Os­man­bey Pro­je­si’nin Rus­lar’ın is­te­di­ği yük­sek ki­ra be­del­le­ri ne­de­niy­le er­te­len­di­ği­ni de be­lir­te­rek “Rus­ya ile ti­ca­re­tin iki aya­ğı var. Bi­rin­ci­si Rus­ya’dan bu­ra­ya ge­len­ler. Bir de ge­le­me­yen­ler için bi­zim ora­ya git­me­miz ge­re­ki­yor. Bu­nun için Mos­ko­va’da “Kü­çük Os­man­bey Pro­je­si”ni plan­la­dık. An­cak Rus­lar Yıl­lık 7 mil­yon Eu­ro’yu bu­lan ki­ra­lar ve 10 yıl ora­da kal­ma ga­ran­ti­si is­te­di­ler. Bu pro­je­yi bi­raz er­te­le­me­mi­ze ne­den ol­du. An­cak di­ğer Türk sek­tör der­nek­le­riy­le or­tak ola­rak bu pro­je­yi ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Çün­kü Pa­ris ve Mi­la­no gi­bi ya­ban­cı ra­kip­le­ri­miz çok­tan bu pro­je­yi ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dı. Bir­lik­te gi­der­sek hem da­ha güç­lü olu­ruz, hem de ki­ra­nın yü­kü­nü ha­fif­le­ti­riz” de­di. Tür­ki­ye’nin en bü­yük gi­yim top­tan­cı­sı ko­nu­mun­da­ki Os­man­bey’in, kriz­de Av­ru­pa ve ABD’ye ya­pı­lan ih­ra­cat­lar­da­ki azal­ma­la­rı Af­ri­ka, Es­ki Do­ğu Bloku, Türk Cum­huri­yet­le­ri ve As­ya ül­ke­le­rin­de ye­ni pa­zar­lar aça­rak kar­şı­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­tin­ka­ya, kri­zi fır­sa­ta çe­vi­re­bil­mek için sü­rek­li ye­ni pa­zar­la­ra gir­me fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­di. ­BİR­LİK­TE HA­RE­KET ET­ME­Lİ­YİZ OTİAD Başkanı Serhat Çe­tin­ka­ya, ekonomik k­ri­zi fır­sa­ta çe­vi­re­bil­mek i­çin hü­kü­met, ö­zel sek­tör ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın iş­ bir­li­ği ha­lin­de ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı 4 bin iş yeri 500 bin işçi Gi­yim sek­tö­rün­de böl­ge po­tan­si­ye­li­ni ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mak adı­na bü­tün açı­lım­la­rın OTİ­AD bün­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­yen Çe­tin­ka­ya, “Yurt­dı­şın­da İT­KİB’in dı­şın­da ilk ola­rak gi­yim fua­rı dü­zen­le­yen der­nek OTİ­AD ve kriz­de de pa­zar pa­yı­mı­zı ar­tır­mak adı­na bu fu­ar­la­rı bi­ze uy­gun ül­ke­de de­vam et­ti­re­ce­ğiz. Çün­kü kriz­de da­hi ce­sa­re­ti­ni kay­bet­me­yen, gi­ri­şim­ci ru­huy­la ye­ni pa­zar­lar aç­ma­yı he­def­le­yen bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz” de­di. Türk Mo­da­sı­nın Kal­bi ola­rak bi­li­nen Osman­bey, 4 bin iş­ye­ri­nin bu­lun­du­ğu bir böl­ge. Os­man­bey’i tem­si­len 1999 yı­lın­da ku­ru­lan Os­man­bey Teks­til­ci İşa­dam­la­rı Der­ne­ği’nin 700 olan üye sa­yı­sı geç­ti­ği­miz ay­lar­da OTİ­AD’ın ye­ni baş­ka­nı se­çi­len Ser­hat Çe­tin­ka­ya ta­ra­fın­dan 800’e çı­ka­rıl­dı. 400-500 bin ka­dar ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­yan Os­man­bey’in, mo­da­da Mi­la­no ve Pa­ris’le ya­rı­şa­bi­le­cek dü­zey­de ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na 50-60 ka­dar da yurt­ dı­şı fu­ar dü­zen­le­yen Os­man­bey­li iş a­dam­la­rı­nın en bü­yük öze­lli­ği ola­rak da ban­ka kre­di­si­ne ih­ti­yaç duy­mak­sı­zın fi­nans bulma kül­tür­le­ri.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT