BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gur­bet­çi­ye am­bu­lans he­li­kop­ter­li des­tek

Gur­bet­çi­ye am­bu­lans he­li­kop­ter­li des­tek

Si­ir­t’­te kalp kri­zi ge­çi­ren gur­bet­çi, Hol­lan­da­’da­ki si­gor­ta şir­ke­ti­nin gön­der­di­ği am­bu­lans he­li­kop­ter­le İstanbul’a nakledildiSi­ir­t’­te kalp kri­zi ge­çi­ren gur­bet­çi, Hol­lan­da­’da­ki si­gor­ta şir­ke­ti­nin gön­der­di­ği am­bu­lans he­li­kop­ter­le İstanbul’a nakledildi Hol­lan­da’ya 1969 yı­lın­da iş­çi o­la­rak gi­den ve bu­ra­da e­mek­li o­lan Sab­ri Kı­lıç (72), iz­ni­ni kul­lan­mak i­çin gel­di­ği Si­irt’in Kur­ta­lan il­çe­sin­de üçüncü defa kalp k­ri­zi ge­çir­di. Yanında bulunan kızı E­mi­ne Kı­lıç, ba­ba­sı­nın ra­hat­sız­lan­ma­sı ü­ze­ri­ne Hol­lan­da’da­ki kar­deş­le­ri­ne ha­ber ver­di. Hol­lan­da’da­ki dok­tor ve si­gor­ta şir­ke­ti, Sab­ri Kı­lıç’ın he­men tam do­na­nım­lı has­ta­ne­ye nak­le­dil­me­si­ni ka­rar­laş­tı­rın­ca, Kılıç, am­bu­lans he­li­kop­ter­le İs­tan­bul’a nak­le­dil­di. Sabri Kılç, İs­tan­bul’da­ki tet­kik­le­rin ar­dın­dan Hol­lan­da’ya götürülecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT