BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­li­se Bİ­BER şo­ku

Po­li­se Bİ­BER şo­ku

Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li per­so­ne­lin ka­tıl­dı­ğı bi­ber ga­zı tat­bi­ka­tın­da po­lis­ler gaz­dan et­ki­le­nin­ce zor an­lar ya­şa­dı.> Bü­lent Ve­li­oğ­lu BO­LU İHA Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li per­so­ne­lin ka­tıl­dı­ğı bi­ber ga­zı tat­bi­ka­tın­da po­lis­ler gaz­dan et­ki­le­nin­ce zor an­lar ya­şa­dı. Za­man za­man top­lum­sal olay­lar­da gös­te­ri­ci­le­re bi­ber ga­zıy­la mü­da­ha­le eden po­lis­ler, bu de­fa bi­ber ga­zı tat­bi­ka­tın­da ga­za kar­şı da­ya­nık­lı­lık tes­ti yap­tı. Bo­lu Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li per­so­ne­lin ka­tıl­dı­ğı 3 gün sü­ren Bo­lu Da­ğı’nda­ki tat­bi­kat ala­nın­da po­lis­le­re mas­ke ta­kı­la­rak bi­ber ga­zı­nın içi­ne so­kul­du. Bir sü­re son­ra po­lis­ler mas­ke­le­ri­ni çı­kar­ta­rak bi­ber ga­zı­na kar­şı ne ka­dar da­ya­nık­lı ola­bil­dik­le­ri­ni ölç­tü. Bi­ber ga­zı­nın boş bir ala­na atıl­ma­sıy­la or­ta­lık bir an­da ka­rış­tı. Tat­bi­ka­tı ke­nar­dan iz­le­yen bir grup po­lis ve ga­ze­te­ci­ler, bi­ber ga­zın­dan et­ki­le­nin­ce or­ta­ya il­ginç gö­rün­tü­ler çık­tı. Ken­di­le­ri­ni bir an­da bi­ber ga­zı­nın için­de bu­lan po­lis­ler şap­ka­la­rıy­la ağız­la­rı­nı ka­pa­ta­rak ve olay ye­rin­den ka­ça­rak gaz­dan kur­tul­ma­ya ça­lış­tı. Ba­zı po­lis­le­rin ise tat­bi­kat ala­nı­nın he­men ya­nın­da bu­lu­nan oto­büs ve araç­la­ra do­luş­ma­sı mas­ke­li po­lis­le­ri gül­dür­dü. Bo­lu Da­ğı’nın zir­ve­sin­de ya­pı­lan tat­bi­kat­ta ba­yan po­lis­le­rin bi­ber ga­zın­dan et­ki­len­me­si me­sai ar­ka­daş­la­rı­nı kor­kut­tu. Bo­lu Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li­nin bi­ber ga­zı­na kar­şı da­ya­nık­lı­lı­ğı­nı ölç­mek için ya­pı­lan tat­bi­kat­ta am­bu­lans da ha­zır bek­le­til­di. Bo­lu po­li­si­nin bi­ber ga­zı­na kar­şı ba­şa­rı­sı göz­ler­den kaç­ma­dı. Ba­şa­rıy­la ge­çen tat­bi­kat so­nun­da Bo­lu po­li­si top­lum­sal olay­la­ra kar­şı ha­zır ha­le ge­ti­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT