BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­kım ol­mak

Ta­kım ol­mak

Fiks­tür avan­ta­jıy­la F.Bah­çe’nin ra­kip­le­riy­le bir haf­ta son­ra oy­na­ya­rak “yor­gun” ra­kip­le­ri di­ze ge­ti­ren An­ka­ras­por, pu­an cet­ve­lin­de­ki ba­şa­rı­sı­nın “giz­li” mi­ma­rı­nın kar­şı­sın­day­dı.Fiks­tür avan­ta­jıy­la F.Bah­çe’nin ra­kip­le­riy­le bir haf­ta son­ra oy­na­ya­rak “yor­gun” ra­kip­le­ri di­ze ge­ti­ren An­ka­ras­por, pu­an cet­ve­lin­de­ki ba­şa­rı­sı­nın “giz­li” mi­ma­rı­nın kar­şı­sın­day­dı. Ön­ce­lik­le Ay­kut Ko­ca­man‘ı teb­rik et­mek is­ti­yo­rum. Genç, çok ko­şan ve ag­re­sif bir ta­kım oluş­tur­muş. Bir­lik­te sa­vun­ma ya­pıp, bir­lik­te hü­cu­ma çı­kı­yor­lar. Özel­lik­le Özer Hur­ma­cı müt­hiş bir oyun­cu. Adam ek­sil­ti­yor ve ra­kip sa­vun­ma­yı hiç ra­hat bı­rak­mı­yor. An­cak bi­raz si­nir­li! Za­ten Ay­kut Ho­ca ilk sa­rı kar­tı gör­me­si­nin ar­dın­dan ikin­ci ya­rı onu oyun­dan al­dı. Yok­sa ag­re­sif ta­vır­la­rıy­la kır­mı­zı­yı gör­me­si an me­se­le­siy­di. Dün­ya­nın öbür ucu­na gi­de­rek fut­bol­cu ara­yan F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, bur­nu­nun di­bin­de­ki yıl­dız­la­rı gör­mü­yor. Ga­rip trans­fer­le­re im­za atıp son­ra da, “Ya­ban­cı kon­ten­ja­nı is­te­riz” di­ye ba­ğı­rı­yor­lar. An­ka­ras­por’un kad­ro­sun­da The­o di­ye bir oyun­cu var. Emin olun yı­lan gi­bi! Or­ta sa­ha­da müt­hiş iş­ler ya­pı­yor ve ya­şı he­nüz 17. Çok ko­şan An­ka­ras­por kar­şı­sın­da çok ko­şan ve mü­ca­de­le eden bir F.Bah­çe bul­du. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler gün geç­tik­çe da­ha iyi bir ta­kım olu­yor. Özel­lik­le or­ta sa­ha­sı müt­hiş mü­ca­de­le edi­yor. Ee­e bu se­zon Sü­per Lig’de pa­buç pa­ha­lı! Koş­ma­ya­na kim­se pu­an ver­mi­yor. Se­zon ba­şın­da ta­kı­mın tek koş­ma­yan oyun­cu­su Alex‘le pu­an­lar kay­be­den F.Bah­çe, “Alex’siz kad­ro­suy­la” önü­ne ge­le­ni de­vi­ri­yor. Aca­ba gel­di­ğin­den bu ya­na F.Bah­çe’ye çok şey­ler ka­tan Alex, tri­bün­de otu­rur­ken ne dü­şü­nü­yor­dur? An­ka­ras­por sal­dı­rıp gol at­ma­yı bek­ler­ken, F.Bah­çe’nin en bü­yük si­la­hı du­ran top­lar­dan 2 go­lü ka­le­sin­de gö­rü­ver­di. İki po­zis­yo­nun­da ça­lı­şıl­mış ol­du­ğu bel­liy­di. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de öne çı­kan isim çok­tu. Ta­kım ola­rak iyi oy­na­dı­lar. Ama Em­re, Jo­si­co, Sel­çuk ve Dei­vid ay­rı bir öv­gü­yü hak edi­yor. Tek sı­rı­tan isim Güi­za‘ydı. İs­pan­yol fut­bol­cu, ge­ce ha­ya­tın­dan kur­tu­lup, sa­ha­la­ra ge­ri dö­ner­se ba­şa­rı­lı olur. Yok­sa İs­tan­bul’un ge­ce ha­ya­tı onu bi­ti­re­cek. Ben­den söy­le­me­si... Kar­şı­laş­ma­nın ha­ke­mi Yu­nus Yıl­dı­rım’ın is­mi ge­çen haf­ta F.Bah­çe- G.Sa­ray der­bi­si için ge­çi­yor­du. 7. da­ki­ka­da Edu‘nun Mu­rat‘a yap­tı­ğı net pe­nal­tı­yı gö­re­me­yen, “ga­rip” dü­dük­ler­le tan­si­yo­nu yük­sel­ten Yıl­dı­rım, bun­dan son­ra der­bi maç­la­rı bi­raz zor gö­rür!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT