BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ne-ba­ba­yı ­hap­se a­ta­lım

An­ne-ba­ba­yı ­hap­se a­ta­lım

Va­li İl­han Atış, ya­sa dı­şı gös­te­ri­le­re ka­tı­lan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­ne ba­zı yap­tı­rım­la­rın uy­gu­lan­ma­sıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­la­ra yö­nel­ti­len eleş­ti­ri­le­re; “Bu ko­nu­da ne­re­den, han­gi yer­den tep­ki ge­lir­se gel­sin ke­sin­lik­le ka­rar­lı­yız” de­di.> Yusuf Koyun ADA­NA İHA Va­li İl­han Atış, ya­sa dı­şı gös­te­ri­le­re ka­tı­lan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­ne ba­zı yap­tı­rım­la­rın uy­gu­lan­ma­sıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­la­ra yö­nel­ti­len eleş­ti­ri­le­re; “Bu ko­nu­da ne­re­den, han­gi yer­den tep­ki ge­lir­se gel­sin ke­sin­lik­le ka­rar­lı­yız” de­di. Atış, şöy­le de­vam et­ti: “Be­nim bil­di­ğim Ana­do­lu er­ke­ği, ka­dı­nı mert­tir. Ço­cuk­la­rı­nı teh­li­ke­li böl­ge­le­re sür­mez. Teh­li­ke­li böl­ge­ler var­sa ken­di­si gi­der. Ama son za­man­lar­da ül­ke­miz­de ba­şı­na ço­rap giy­miş er­kek­ler, po­li­sin önü­ne 6-7 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­rı sü­re­rek, ar­ka­sın­dan da ha­mi­le ka­dın­la­rı gön­de­re­rek ey­lem yap­tık­la­rı­nı dü­şü­nü­yor. Tür­ki­ye çağ­daş ve de­mok­ra­tik bir ül­ke­dir. Ey­lem, top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü yap­mak is­te­yen­ler, ya­sal yap­tık­la­rı sü­re­ce bi­zim gö­re­vi­miz on­la­rı ko­ru­mak­tır. On­la­rın gü­ven için­de top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya ha­zı­rız. An­cak ya­sa­ dı­şı yap­tık­la­rı tak­dir­de, ya­ka­la­rın­dan tu­tup, yar­gı­ya gö­tür­me­ye ha­zı­rız. Ço­cuk­la­rı­mız o gün ye­şil kart­la te­da­vi ol­duk­la­rı sağ­lık ocak­la­rı­nı taş­lı­yor­lar. O gün oku­duk­la­rı okul­la­rın cam­la­rı­nı kı­rı­yor­lar. Biz ne ya­pı­yo­ruz, bun­lar ço­cuk ol­du­ğu için se­si­mi­zi çı­kar­mı­yo­ruz. Çün­kü biz ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ni ço­cuk­lar­da gö­rü­yo­ruz. 15 ço­cuk do­ğurt­ma­yı ba­şa­ra­bi­len ba­ba­lar, ço­cuk­la­rı­na da bak­mak zo­run­da­dır­lar. Baş­ka hiçbir ça­re­si yok. On­lar bak­maz­lar­sa biz bak­tı­ra­ca­ğız. Bu­gün Di­yar­ba­kır’da gös­te­ri­ye ka­tı­lan ço­cuk­lar için 25 yıl ha­pis ce­za­sı is­ten­di, 25 yıl. Ar­tık bu ço­cuk­lar bit­ti. Biz di­yo­ruz ki; ço­cuk­la­rı de­ğil on­la­ra sa­hip çık­ma­yan, gö­re­vi­ni yap­ma­yan an­ne-ba­ba­la­rı hap­se gön­de­re­lim. Ço­cuk­la­rı­mı­zı se­ve­lim, ko­ru­ya­lım.” Va­li Atış’ın ko­nuş­ma­sı da­vet­li­ler ta­ra­fın­dan uzun sü­re al­kış­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT