BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YANAL: Her maç final

YANAL: Her maç final

T­rab­zons­por’un tek­nik pat­ro­nu Er­sun Ya­nal, fiks­tü­rü dü­şün­me­dik­le­ri­ni, her ma­ça ka­zan­mak i­çin çık­tık­la­rı­nı söy­le­diT­rab­zons­por’un tek­nik pat­ro­nu Er­sun Ya­nal, fiks­tü­rü dü­şün­me­dik­le­ri­ni, her ma­ça ka­zan­mak i­çin çık­tık­la­rı­nı söy­le­di Lİ­DE­Rİ YEN­MEK İŞ­TA­HI! G.Bir­li­ği ga­li­bi­ye­tiy­le li­der­li­ği­ni sür­dü­ren Trab­zons­por’un ça­lış­tı­rı­cı­sı Er­sun Ya­nal, ta­kı­ma gü­ve­ni­nin so­nu­na ka­dar sü­re­ce­ği­ni söy­le­di. “G.Bir­li­ği karşısında her ta­kı­mın ala­ma­ya­ca­ğı bir so­nuç el­de et­tik” di­yen Ya­nal, “G.Bir­li­ği oyun­cu­la­rı li­der bir ta­kı­mı yen­mek iş­ta­hıy­la oy­na­dı. Bu tür maç­la­rı ka­zan­mak bi­ze ar­tı olu­yor. İyi oynamadığımız yönünde eleş­ti­ri­ler var ve dik­ka­te alı­yo­ruz. Ta­kı­mın o nok­ta­ya gel­me­si için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. ÜÇ GÜN İZİNLİLER Ya­nal, fiks­tür avan­ta­jı­nı dü­şün­me­dik­le­ri­ni de kay­de­de­rek, “Lig­de her ta­kım bir­bi­ri­ni ye­ne­cek du­rum­da. Her ta­kım di­sip­lin­li oy­nu­yor. Fiks­tür avan­ta­jı­nın le­hi­mi­ze olup ol­ma­dı­ğı­nı tar­tış­mı­yo­ruz. Biz her maç­ta sa­ha­ya ka­zan­mak için çı­ka­ca­ğız” vur­gu­su yap­tı. Bu ara­da ku­lüp me­na­je­ri Ca­ner Çu­val­cı­oğ­lu, bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın 1 haf­ta­da 2 lig ve 1 For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çı ol­mak üze­re 3 kar­şı­laş­ma oy­na­dı­ğı­nı ve fut­bol­cu­la­ra tek­nik he­yet ta­ra­fın­dan 3 gün izin ve­ril­di­ği­ni açık­la­dı. Trab­zon ken­di­ni aş­tı Trab­zons­por ge­çen se­zo­na gö­re hay­li ba­şa­rı­lı bir gra­fik çi­zi­yor. Bor­do-ma­vi­li­ler 2007-08 se­zo­nu 11. haf­ta­sı so­nun­da, 4 ga­li­bi­yet, 4 be­ra­ber­lik, 3 mağ­lu­bi­yet ve top­la­dı­ğı 16 pu­an­la 7. sı­ra­da yer al­mış­ken, bu se­zon ay­nı haf­ta­da 8 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ve 1 mağ­lu­bi­yet ala­rak 26 pu­an top­la­yıp li­gin zir­ve­sin­de­ki ye­ri­ni ko­ru­du. Bu­lut­la­rın üs­tün­de Umut Bulut, G.Bir­li­ği önün­de lig­de 4 haf­ta­lık bir ara­dan son­ra gol sus­kun­lu­ğu­nu bo­zdu. Li­gin 5. haf­ta­sın­da An­tal­yas­por’a, li­gin 6. haf­ta­sın­da da Kon­yas­por’a bi­rer gol atan bor­do-ma­vi­li oyun­cu, An­ka­ra eki­bi önün­de gol sa­yı­sı­nı da 3’e yük­selt­miş ol­du.
Kapat
KAPAT