BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kah­ra­man an­ne GA­Zİ ol­mak is­ti­yor

Kah­ra­man an­ne GA­Zİ ol­mak is­ti­yor

PKK’nın po­lis loj­man­la­rı­na dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­da oğ­lu­nu ve bir ko­lu­nu kay­be­den an­ne Ay­ten Ünal (44), po­lis eşi­ni de gö­rev­dey­ken ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu kay­bet­me­si­ne rağ­men şe­hit ai­le­si sa­yıl­ma­dı.> Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Ay­ten Ü­nal, ya­şa­dı­ğı zor gün­le­re rağ­men “Ca­nım va­ta­na fe­da ol­sun” di­yor. PKK’nın po­lis loj­man­la­rı­na dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­da oğ­lu­nu ve bir ko­lu­nu kay­be­den an­ne Ay­ten Ünal (44), po­lis eşi­ni de gö­rev­dey­ken ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu kay­bet­me­si­ne rağ­men şe­hit ai­le­si sa­yıl­ma­dı. Ay­ten Ünal, 1992 yı­lın­da Iğ­dır’da gö­rev­li ol­du­ğu sı­ra­da te­rö­rist­le­rin ka­ra­kol ve loj­man­la­ra dü­zen­le­di­ği ro­ket­li sal­dı­rı­da, 8 ya­şın­da­ki oğ­lu Meh­met’in ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni, ken­di­si­nin de bir ko­lu­nu kay­bet­ti­ği­ni an­lat­tı. Olay­dan bir sü­re son­ra Kon­ya’da gö­re­ve baş­la­yan eşi­nin kalp kri­zi ge­çi­rip ve­fat et­ti­ği­ni be­lir­ten Ünal, “Bu va­tan için ağır be­del­ler öde­dik. Ço­cu­ğu­mun şe­hit, ken­di­min de ga­zi ola­rak ka­bul edil­me­si­ni is­ter­dim. Ama bu va­tan için bir ev­lat, bir eş ve bir ko­lu­mu ver­dim fe­da ol­sun” di­ye ko­nuş­tu. Ünal’ın oğ­ulları Em­re ile Öz­gür ise, “Dev­le­ti­miz ta­ra­fın­da şe­hit ai­le­si sa­yıl­ma­ma­mız bi­zi in­cit­ti. Ba­ba­mı­zın yo­lun­dan git­mek is­ti­yo­ruz. He­de­fi­miz­de po­lis ol­mak var” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT