BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hol­lan­da­lı da­mat TÜRK so­ya­dı al­dı

Hol­lan­da­lı da­mat TÜRK so­ya­dı al­dı

Sos­ya­list Par­ti Rot­ter­dam Grup Baş­ka­nı The­o Cor­ne­lis­sen, Türk asıl­lı Pı­nar Coş­kun ile ev­le­ne­rek, Hol­lan­da’da bir il­ke im­za at­tı. Ni­kah tö­re­ni­nin ar­dın­dan ‘Coş­ku­n’ so­ya­dı­nı alan Cor­ne­lis­sen, “E­şi­min so­ya­dı­nı al­mak be­nim için bir şe­ref­tir. Ben Türk top­lu­mu­nu çok sı­cak­kan­lı ola­rak bi­li­yo­rum.> Meh­met Ali TOP­ÇU - ROT­TER­DAM Sos­ya­list Par­ti Rot­ter­dam Grup Baş­ka­nı The­o Cor­ne­lis­sen, Türk asıl­lı Pı­nar Coş­kun ile ev­le­ne­rek, Hol­lan­da’da bir il­ke im­za at­tı. Ni­kah tö­re­ni­nin ar­dın­dan ‘Coş­ku­n’ so­ya­dı­nı alan Cor­ne­lis­sen, “E­şi­min so­ya­dı­nı al­mak be­nim için bir şe­ref­tir. Ben Türk top­lu­mu­nu çok sı­cak­kan­lı ola­rak bi­li­yo­rum. Eşi­me sev­gi­min bir ni­şa­ne­si ola­rak, onun so­ya­dı­nı da al­mak is­te­dim. Bun­dan son­ra ‘T­he­o Coş­ku­n’ ola­rak anıl­mak ba­na he­ye­can ve­re­ce­k” de­di. Holl­lan­da­’da bu alan­da bir il­ki de ger­çek­leş­ti­ren da­mat Rot­ter­dam Ana­kent Be­le­di­ye Mec­li­sin­de Sos­ya­list Par­ti Grup Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni sür­dü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT