BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nük­le­er kâ­bu­su

Nük­le­er kâ­bu­su

Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan’ın İran’a nük­le­er si­lâh ya­sak­la­ma­sı is­te­yen dev­let­le­rin nük­le­er si­lâh sa­hi­bi ol­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­me­si, gü­zel bir te­men­ni­dir. Arz de­nen ge­ze­ge­nin nük­le­er si­lâh­lar­dan arın­ma­sı­nı is­te­miş­tir. Bu söz, ABD ile İran ara­sın­da pa­zar­lı­ğa mü­kad­de­me şek­lin­de de al­gı­la­na­bi­lir.Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan’ın İran’a nük­le­er si­lâh ya­sak­la­ma­sı is­te­yen dev­let­le­rin nük­le­er si­lâh sa­hi­bi ol­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­me­si, gü­zel bir te­men­ni­dir. Arz de­nen ge­ze­ge­nin nük­le­er si­lâh­lar­dan arın­ma­sı­nı is­te­miş­tir. Bu söz, ABD ile İran ara­sın­da pa­zar­lı­ğa mü­kad­de­me şek­lin­de de al­gı­la­na­bi­lir. ABD’nin na­sıl al­gı­la­ya­ca­ğı önem­li­dir. Ba­na gö­re ön­ce kı­za­cak, son­ra dü­şü­ne­cek­tir. As­lın­da stra­te­jik müt­te­fi­kim de­di­ği Tür­ki­ye Baş­ba­ka­nı’nın ara­nı­zı bu­la­yım tek­li­fi­ne na­sıl ba­ka­ca­ğı meç­hul­dür. İran ne der? ikin­ci de­re­ce­de­dir, zi­ra atom bom­ba­sı için va­kit ka­za­na­cak her sö­zü söy­le­ye­cek­tir. ABD, Ba­tı ve ge­nel­lik­le bü­tün dün­ya, nük­le­er si­lâh­la­ra, açık ta­bir­le atom bom­ba­sı­na sa­hip ye­ni bir dev­let is­te­mi­yor. Bu dev­let İran ol­du­ğu tak­dir­de, hiç mi hiç is­te­mi­yor. Za­ten İran nük­le­er ener­ji­yi bom­ba­ya dö­nüş­tür­me­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor. An­cak ba­zan İs­ra­il’de, Pa­kis­tan’da var, biz­de ni­çin ol­ma­sın? şek­lin­de be­yan­la­rı da unu­tul­ma­dı. Ener­ji zen­gi­ni İran’ın atom bom­ba­sı yap­ma­ya­ca­ğı­na inan­mak için çok saf ol­mak ge­re­kir. Po­li­ti­ka bu de­re­ce­de saf­lı­ğı kal­dır­maz. Mu­ham­med Şah Peh­le­vi, dev­ril­me­den ön­ce İran’ı dün­ya­nın 5. dev­le­ti ya­pa­ca­ğım id­di­asın­da idi. O dö­nem şart­la­rı­na gö­re ABD, Rus­ya, Ja­pon­ya, Al­ma­nya’dan son­ra 5. dev­let, zi­ra Çin da­ha emek­li­yor­du. Hu­mey­nî re­ji­mi ise, Şah’dan da­ha az id­di­alı de­ğil­dir, ol­ma­ya­cak­tır. Atom bom­ba­lı İran, Arap ve Türk dev­let­le­ri­ne taf­ra ata­cak, on­la­rı teh­did ede­cek, Ya­hu­di­ler’i Ak­de­niz’e dök­me­ye kal­kı­şa­cak­tır en­di­şe­si, Ame­ri­ka dev­let po­li­ti­ka­sı­na ha­kim­dir. Son pet­rol fi­yat­la­rı fur­ya­sın­da Suû­dî Ara­bis­tan’da ina­nıl­maz na­kit sto­ku bi­rik­ti. Ace­le ta­ra­fın­dan atom bom­ba­sı edin­mek için bu gü­cü­nü kul­la­na­cak­tır. İran’a ya­pı­lan iti­raz­lar ona ya­pıl­ma­ya­cak­tır. Mı­sır, atom bom­ba­sı el­de et­mek için dün­ya­yı aya­ğa kal­dı­ra­cak­tır. On­lar de­re­ce­sin­de yay­ga­ra ko­pa­ra­mı­ya­cak Tür­ki­ye’ye ge­lin­ce, re­fah dev­le­ti pro­je­sin­den vaz ge­çip mut­la­ka ato­ma sa­hip ola­cak­tır. Kal­dı ki İn­cir­lik’te­ki her bi­ri 20 Hi­ro­şi­ma bom­ba­sı gü­cün­de bom­ba­la­rın iki anah­ta­rın­dan bi­ri Tür­ki­ye’de­dir. Böy­le bir Or­ta Do­ğu, böy­le bir As­ya, böy­le bir Dün­ya is­ter mi­si­niz? Ya­rın de­vam ede­ce­ğim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT