BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ada­let Li­se­si öğ­ren­ci­si gün­de 150 fi­dan di­ki­yor

Ada­let Li­se­si öğ­ren­ci­si gün­de 150 fi­dan di­ki­yor

Ada­let Mes­lek Li­se­si son sı­nıf öğ­ren­ci­si olan ve ay­nı za­man­da bir avu­kat­lık bü­ro­sun­da staj ya­pan Me­li­ke Top­rak, haf­ta son­la­rı da Kel­kit il­çe­sin­de gö­nül­lü ola­rak ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lı­yor.Ada­let Mes­lek Li­se­si son sı­nıf öğ­ren­ci­si olan ve ay­nı za­man­da bir avu­kat­lık bü­ro­sun­da staj ya­pan Me­li­ke Top­rak, haf­ta son­la­rı da Kel­kit il­çe­sin­de gö­nül­lü ola­rak ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lı­yor. Haf­ta son­la­rı kom­şu­la­rıy­la bir­lik­te Kel­kit’e gi­de­rek fi­dan dik­ti­ği­ni an­la­tan Top­rak, “Fi­dan di­ki­mi­ne pa­ra ve­ri­yor­lar ama ben pa­ra için de­ğil, ta­bi­atı çok sev­di­ğim için gi­di­yo­rum. Gün­de 150 fi­dan di­ki­yo­rum” de­di. He­de­fi­nin, hu­kuk fa­kül­te­si oku­mak ol­du­ğu­nu ifa­de eden Top­rak, “Ha­kim ola­bi­lir­sem; na­sıl ki ba­zı suç­lu­la­ra ev­den çık­ma­ma, te­miz­lik yap­ma gi­bi ce­za­lar ve­ri­li­yor­sa, ben de fi­dan dik­me ce­za­sı ve­re­ce­ğim” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT