BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uç­kur 9 yer­den

Uç­kur 9 yer­den

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ma­çı­na çı­kan kad­ro, di­zi­liş ve oyun an­la­yı­şı açı­sın­dan bu ma­ça uy­gun de­ğil­di. 11 ki­şiy­le top ra­kip­te iken to­pun ar­ka­sı­na ge­çen Ab­dul­lah Av­cı‘nın öğ­ren­ci­le­ri, aya­ğa da iyi top ya­pa­rak G.Sa­ray’ı çöz­müş­tü. Go­lü ata­cak adam­la­rı ek­sik­ti, çün­kü o da tri­bün­dey­di.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ma­çı­na çı­kan kad­ro, di­zi­liş ve oyun an­la­yı­şı açı­sın­dan bu ma­ça uy­gun de­ğil­di. 11 ki­şiy­le top ra­kip­te iken to­pun ar­ka­sı­na ge­çen Ab­dul­lah Av­cı‘nın öğ­ren­ci­le­ri, aya­ğa da iyi top ya­pa­rak G.Sa­ray’ı çöz­müş­tü. Go­lü ata­cak adam­la­rı ek­sik­ti, çün­kü o da tri­bün­dey­di. Bu­na kar­şı­lık G.Sa­ray, Mei­ra ile ran­dı­man­sız bir or­ta sa­ha ve sı­kı­şan sa­vun­ma­da yer bul­ma­ya ça­lı­şan hü­cum­cu­lar­la kör dö­vü­şü­ne gir­di. Ser­vet Çe­tin... Bu ar­ka­daş iki gol po­zis­yo­nu­nu bu­lan, bir di­rek kı­ran, bir de gol­de onu ko­va­la­dık­la­rı için Ke­well‘a po­zis­yon üre­ten adam. Ge­ri­de kur­tar­dık­la­rı da ca­ba­sı. Onun dı­şın­da her­kes, hâ­lâ da­ha ge­ri­de kal­ma­sı ge­re­ken 4-1’lik mağ­lu­bi­ye­tin ser­sem se­pe­lek oyu­nu­nu unut­ma­mış­tı bel­li ki. Ka­nat­ta Ar­da ve Ke­well ora­lar­da iyi ka­pa­tıl­mış. Ba­ros yu­ka­rı­dan Ce­sa­ri­o‘ya, yer­den Mah­mut‘a mah­kum za­ten. Du­ran top­lar da na­nay... Ehh; bir de pe­nal­tı bu­lu­yor­su­nuz, onu da ada­le­ti G.Sa­ray üs­tün­den da­ğıt­ma­ya ka­rar­lı olan Sel­çuk De­re­li ver­mi­yor. O za­man na­sıl ka­za­na­cak­sı­nız? Uç­kur 9 yer­den kop­muş an­la­şı­lan. İkin­ci ya­rı­da yi­ne her şe­yiy­le ez­ber­len­miş bir ta­kım sa­ha­day­dı. Bir­kaç da­ki­ka­dan son­ra Bü­yük­şe­hir’in gol ata­ca­ğı ger­çe­ği bas bas ba­ğı­rı­yor­du. Oyun im­dat di­ye ba­ğı­rır­ken, ke­nar­dan hiç­bir yar­dı­mın gel­me­me­si, yar­dım gel­me­di­ği za­man­da da ra­ki­bin go­lü­nün gel­me­me­si üst üs­te kon­du ve bu so­nuç çık­tı. Ar­da‘nın sa­kat­lan­ma­sıy­la Meh­met To­pal oyu­na gir­di ve bu kay­be­di­le­cek pua­nı ön­le­di. Ne ka­dar il­ginç­tir ki, gol ye­me­yi ve pu­an kay­bet­me­yi ön­le­yen ku­lü­be­den ge­len tek­nik bir ham­le de­ğil, tam ter­si­ne zo­run­lu olan ya­pı­lan bir de­ği­şik­lik ol­du. Mas­ke­li sü­va­ri Ser­vet‘le şap­ka­dan kuş çı­kar­tan si­hir­baz Lin­coln, bir şe­kil­de ma­çı çöz­müş ol­du­lar ve Skib­be‘yi bir kez da­ha kur­tar­dı­lar. Böy­le­ce uç­kur par­ça par­ça ol­du ama don düş­me­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT