BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yet­ki­li­ler­den hâ­lâ ce­vap bek­li­yo­rum

Yet­ki­li­ler­den hâ­lâ ce­vap bek­li­yo­rum

Ben, mil­li ve ma­ne­vi ko­nu­lar­da du­yar­lı­lı­ğı olan bir va­tan­da­şım. Do­ğu­ya yap­tı­ğı­nız bir se­ya­ha­ti­niz es­na­sın­da zi­ya­ret et­ti­ği­niz Ak­da­mar Ada­sı ve Neh­ri‘yi an­lat­mış, ta­ri­hi ve di­ni öne­mi bu­lu­nan bu iki ye­ri kar­şı­laş­tır­mı­şı­nız. Ak­da­mar Ki­li­se­si­nin dev­let eliy­le na­sıl abad edil­di­ği­ni, Neh­ri Med­re­se­le­ri ve kül­li­ye­le­ri­nin de yı­kı­ma terk edil­di­ği­ni Ser­best Kür­sü’de an­lat­mış­tı­nız. Va­tan­da­şı in­ci­ten bu çif­te stan­dar­dın se­be­bi­ni yet­ki­li­le­re sor­muş, bir açık­la­ma bek­len­di­ği­ni be­lirt­miş­ti­niz.Ben, mil­li ve ma­ne­vi ko­nu­lar­da du­yar­lı­lı­ğı olan bir va­tan­da­şım. Do­ğu­ya yap­tı­ğı­nız bir se­ya­ha­ti­niz es­na­sın­da zi­ya­ret et­ti­ği­niz Ak­da­mar Ada­sı ve Neh­ri‘yi an­lat­mış, ta­ri­hi ve di­ni öne­mi bu­lu­nan bu iki ye­ri kar­şı­laş­tır­mı­şı­nız. Ak­da­mar Ki­li­se­si­nin dev­let eliy­le na­sıl abad edil­di­ği­ni, Neh­ri Med­re­se­le­ri ve kül­li­ye­le­ri­nin de yı­kı­ma terk edil­di­ği­ni Ser­best Kür­sü’de an­lat­mış­tı­nız. Va­tan­da­şı in­ci­ten bu çif­te stan­dar­dın se­be­bi­ni yet­ki­li­le­re sor­muş, bir açık­la­ma bek­len­di­ği­ni be­lirt­miş­ti­niz. Be­lirt­ti­ği­niz bu hu­sus­la­ra ba­ya­ğı üzül­müş, yet­ki­li­le­rin ne ce­vap ve­re­ce­ği­ni me­rak­la bek­le­miş­tim. Bu ara­da ken­di ça­pım­da kü­çük bir araş­tır­ma da yap­tım. Var­dı­ğım so­nuç, du­ru­mun si­zin an­lat­tı­ğı­nız­dan da va­him ol­du­ğu, yet­ki­li­le­rin kıl­la­rı­nı bi­le kı­pır­dat­ma­dı­ğı ol­du... Yet­ki­li­le­rin ce­va­bı­nı bek­ler­ken, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın açık­la­ma­sı­nı Ser­best Kür­sü’de gör­düm. Ko­nu­nun Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün il­gi ala­nı­na gir­di­ği be­lir­ti­li­yor, il­gi­li ku­ru­lu­şa ge­rek­li yön­len­dir­me­nin ya­pıl­dı­ğı an­la­tı­lı­yor­du. Öğ­ren­di­ğim ka­da­rıy­la, Ak­da­mar Ki­li­se­si­nin ona­rı­mı­nı yap­mış ba­kan­lık, Neh­ri Med­re­se­le­ri için to­pu baş­ka ku­ru­ma atı­yor­du.... Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ce­va­bı­nı da faz­la ge­cik­me­den oku­duk. O ku­rum da Tür­ki­ye ça­pın­da yap­tı­ğı iş­le­ri an­la­tı­yor, ken­di en­van­ter­le­rin­de bu­lu­nan ta­ri­hi eser­le­re sa­hip çık­tık­la­rı­nı ve ih­mal edil­di­ği bil­di­ri­len eser­le­re il­gi­siz kal­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor­du. İki ku­rum da bü­rok­ra­si­nin yap­mak­ta ma­hir ol­du­ğu, yu­var­lak be­yan­lar­la ve to­pu baş­ka yer­le­re at­mak­la va­zi­ye­ti kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor­du... Yi­ne de kü­çük bir ümit var­dı; bir araş­tır­ma ya­par­lar, ken­di en­van­ter­le­rin­de bu­lun­mu­yor­sa bi­le bu­nu ka­mu­oyu­na bil­di­rir­ler, bu tür eser­le­re sa­hip çık­ma­nın bir yo­lu­nu bu­lur­lar di­ye bu­gü­ne ka­dar bek­le­dim, ta­kip et­tim... Ama an­la­dı­ğım ka­da­rıy­la bu ku­rum­lar, o me­se­le­nin ken­di açı­la­rın­dan bit­ti­ği­ni sa­nı­yor. Oy­sa bir va­tan­daş ola­rak, Neh­ri’yi araş­tır­dık­ça, muh­te­şem geç­mi­şi­ni ve öne­mi­ni da­ha çok an­lı­yor, ora­nın yı­kı­ma na­sıl terk edi­le­ce­ği­ni, il­gi­siz ka­lı­na­ca­ğı­nı bir tür­lü an­la­ya­mı­yo­rum... Yet­ki­li­le­re bir de ben ses­len­mek is­ti­yo­rum; Lüt­fen bu mil­le­te ve de­ğer­le­ri­ne da­ha çok say­gı­lı olun! Söz ko­nu­su olan bir Bi­zans ese­ri, Hi­tit ese­ri, ki­li­se­si, ta­pı­na­ğı ol­say­dı, he­pi­niz se­fer­ber olur­du­nuz. Siz ol­ma­say­dı­nız Av­ru­pa­lı­lar ge­lir­di. Bi­zim de­ğer­le­ri­miz, bi­ze ait olan­lar böy­le sa­hip­siz mi ka­la­cak? Lüt­fen de­ğer­le­ri­mi­zin sa­hip­siz ol­ma­dı­ğı­nı Neh­ri Med­re­se­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ala­rak gös­te­rin... > Ali Ak­ka­ya >> Bu pro­je al­kış­lan­maz mı? Ka­mer ile Se­lim, Er­zin­can Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­sek Oku­lu Tu­rizm ve Otel­ci­lik bö­lü­mü­nü ka­zan­mış­lar­dı. Ön­ce ka­yıt yap­tır­dı­lar. Son­ra da kal­mak için bod­rum bir yer tut­tu­lar. Ucuz­du ama içi de boş­tu. İki genç ça­re­siz­ce do­la­şır­ken, kar­şı­dan, eli yü­zü düz­gün bi­ri­si­nin ken­di­le­ri­ne doğ­ru yak­laş­tı­ğı­nı gör­dü­ler. “Genç­ler” de­di, “Ben bu­ra­nın ai­le po­li­si­yim. Si­ze na­sıl yar­dım­cı ola­bi­li­rim?” di­ye so­run­ca, genç­ler baş­ta ko­nuş­ma­yı an­la­ma­dı­lar. “Bi­ze mi di­yor­sun ağa­bey” de­di­ler, “evet” de­di ai­le po­li­si. “Ben bu so­ka­ğı avu­cu­mun içi gi­bi bi­li­rim. Her­kes­te cep te­le­fo­num var­dır bu so­kak­ta. Ama siz­le­ri bu­ra­da ye­ni gö­rü­yo­rum.” Genç­ler, “Ye­ni gel­dik Er­zin­can’a. Üni­ver­si­te­ye ka­yıt yap­tır­dık. Aha ora­dan bir bod­rum tut­tuk, şim­di onu dü­şü­nü­yor­duk, İçin­de ya­ta­cak ka­dar bir şey­le­ri­miz ol­say­dı di­ye” kar­şı­lık ver­di­ler. Ai­le po­li­si te­bes­süm­lü bir ifa­de ile on­la­rı ra­hat­lat­ma­ya ça­lış­tı. “Bu­ra­da ai­le po­li­si var. Ha­di be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğız, dü­şün pe­şi­me” de­di. Genç­ler hiç­bir şey an­la­mı­yor­lar­dı olup bi­ten­ler­den... Ai­le Po­li­si­nin pe­şi­ne düş­tü­ler. “Er­zin­can Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan amir­le­ri­miz ve po­lis me­mur­la­rı top­lu me­saj sis­te­mi­ne ka­yıt­lı. Şim­di on­la­ra me­saj çe­ke­ce­ğiz. Ken­di­le­ri­nin ve­ya so­rum­lu ol­duk­la­rı ai­le­le­rin ev­le­rin­de bu­lu­nan kul­la­nı­la­bi­le­cek du­rum­da­ki ikin­ci el ev eş­ya­sı, gi­yim, mo­bil­ya, be­yaz eş­ya­yı top­la­ma­la­rı­nı is­te­ye­ce­ğiz. İna­nı­yo­rum ki kı­sa bir sü­re­de so­nuç alı­rız” de­di. Genç­ler düş­tü­ler pe­şi­ne bu “ma­ce­ra­cı” ai­le po­li­si­nin... Top­lu me­saj­dan şöy­le bir me­saj git­miş­ti; “Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin kul­la­na­bi­le­cek­le­ri ikin­ci el ev eş­ya­sı, gi­ye­cek, mo­bil­ya­lar­dan, ken­di­le­rin­de ve­ya so­rum­lu ol­duk­la­rı ai­le­ler­de bu­lu­nan­lar Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü­nün 0505 318 24 45 nu­ma­ra­lı te­le­fo­nu­na not bı­rak­sın.” İs­te­nen mal­ze­me­ler bu­lun­du. Du­rum Er­zin­can Em­ni­yet Mü­dü­rü Sa­yın Dr. Ah­met Çi­men’e bil­di­ril­di. Em­ni­ye­tin kam­yo­ne­ti­nin kul­la­nıl­ma­sı için izin is­ten­di. İs­tek, mut­lu­luk ifa­de eden bir ce­vap­la ka­bul edil­di. Öğ­ren­ci­ler ve ai­le po­li­si, em­ni­ye­tin kam­yo­ne­ti ile, eş­ya­la­rı top­la­yıp öğ­ren­ci­le­rin evi­ne yer­leş­tir­di­ler. Hem Em­ni­yet Mü­dü­rü Dr. Ah­met Çi­men, hem ai­le po­li­si Sa­vaş, hem de öğ­ren­ci­ler Ka­mer ve Se­lim mut­lu bir gün da­ha ya­şa­mış ol­du­lar. > Er­kam Nar (E Ha­ber24)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT