BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ği­ti­me yap­tı­ğı ya­tı­rım ­Gün­gö­ren’e sı­nıf at­lat­tı

E­ği­ti­me yap­tı­ğı ya­tı­rım ­Gün­gö­ren’e sı­nıf at­lat­tı

Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si’nin, son yıl­lar­da il­çe o­kul­la­rı­na yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar mey­ve­si­ni ver­me­ye baş­la­dı. Güngören, 39 il­çe a­ra­sın­da e­ği­tim sı­ra­la­ma­sın­da al­tın­cı­lı­ğa yük­sel­me­yi ba­şar­dı> Be­kir Ye­ni­ay Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si’nin, son yıl­lar­da il­çe o­kul­la­rı­na yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar mey­ve­si­ni ver­me­ye baş­la­dı. Ön­ce­lik­le, o­kul­la­rın fi­zi­ki ya­pı­sı­nı ye­ni­le­yen be­le­di­ye, da­ha son­ra e­ği­tim ca­mi­a­sı­nın s­por­tif ve kül­tü­rel ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik ek­sik­lik­le­ri­ni kar­şı­la­dı. Bin­ler­ce öğ­ren­ci­nin ak­tif ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen “Gün­gö­ren Bi­lim, Kül­tür, So­nat ve S­por Li­gi”ni de uy­gu­la­ma­ya ko­yan be­le­di­ye, çe­şit­li s­por mal­ze­me­si ve kır­ta­si­ye yar­dım­la­rı ya­nı sı­ra, 12 o­ku­la bi­rin­ci sı­nıf kon­fe­rans sa­lo­nu ka­zan­dır­dı. Ya­pı­lan hiz­met­le­rin ar­dın­dan ül­ke ça­pın­da­ki çe­şit­li sı­nav­lar­da bi­rin­ci­ler çı­kart­ma­ya baş­la­yan Gün­gö­ren, İs­tan­bul’da­ki 39 il­çe a­ra­sın­da da e­ği­tim sı­ra­la­ma­sın­da al­tın­cı­lı­ğa yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ş. Yü­cel Ka­ra­man, ya­pı­lan hiz­met­le­ri ye­rin­de in­ce­le­mek ve e­ği­tim ca­mi­a­sı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­mek mak­sa­dıy­la dü­zen­li bir şe­kil­de il­çe o­kul­la­rı­nı zi­ya­ret e­di­yor. O­KUL­LA­RA YAR­DI­MA DE­VAM O­kul yö­ne­ti­ci­le­ri ve öğ­ret­men­ler­le bu­lu­şan Ka­ra­man, öğ­ren­ci­ler­le de ya­kın­dan il­gi­le­ne­rek her sı­nı­fa çe­şit­li ki­tap­lar da­ğı­tı­yor. He­nüz 2-3 yıl ön­ce­si­ne ka­dar a­kan ça­tı, ı­sın­ma, bo­ya ba­da­na, gü­ven­lik ve sı­nıf­la­rın fi­zi­ki şart­la­rı­na yö­ne­lik is­tek­le­ri­ni sı­ra­la­yan o­kul yö­ne­ti­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler ve o­kul a­i­le bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri, Ka­ra­man’ın ye­ni zi­ya­ret p­rog­ra­mın­da i­se, sa­de­ce bil­gi­sa­yar, p­ro­jek­si­yon ve sat­ranç e­ği­tim se­ti gi­bi tek­no­lo­jik ve kül­tü­rel is­tek­le­ri­ni di­le ge­ti­ri­yor. Bu se­zon zi­ya­ret­le­ri­ne A­ta­türk İl­köğ­re­tim O­ku­lu i­le baş­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­ra­man, ilk o­la­rak bu­ra­da­ki o­kul a­i­le bir­li­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze e­di­len sa­bah kah­val­tı­sı­na ka­tıl­dı. Ka­ra­man, da­ha son­ra bir sı­nı­fı zi­ya­ret e­de­rek öğ­ren­ci­le­re çe­şit­li ki­tap­lar he­di­ye et­ti. P­rog­ram kap­sa­mın­da­ki i­kin­ci zi­ya­re­ti­ni i­se Gü­neş­te­pe 75. Yıl İl­köğ­re­tim O­ku­lu’na ya­pan Baş­kan Ka­ra­man, bu­ra­da da sı­cak bir şe­kil­de kar­şı­lan­dı.
Kapat
KAPAT