BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şiş­li’de İn­ter­net evi açıl­dı

Şiş­li’de İn­ter­net evi açıl­dı

Şiş­li hal­kı­nın üc­ret­siz fay­da­la­na­bi­le­ce­ği İn­ter­net Evi hiz­me­te açıl­dı. Şiş­li Be­le­di­ye­si ve Türk Te­le­kom’un or­tak­la­şa pro­je­si olan ve Gül­bağ Ma­hal­le­si’nde hiz­me­te açı­lan in­ter­net evi, 8.30-17.00 ara­sı hiz­met ve­ri­yor.Şiş­li hal­kı­nın üc­ret­siz fay­da­la­na­bi­le­ce­ği İn­ter­net Evi hiz­me­te açıl­dı. Şiş­li Be­le­di­ye­si ve Türk Te­le­kom’un or­tak­la­şa pro­je­si olan ve Gül­bağ Ma­hal­le­si’nde hiz­me­te açı­lan in­ter­net evi, 8.30-17.00 ara­sı hiz­met ve­ri­yor. 20 bil­gi­sa­yar ka­pa­si­te­li ve uz­man per­so­ne­li ile hal­ka hiz­met ve­ren in­ter­net evin­de ay­rı­ca bil­gi­sa­yar kul­la­nı­cı eği­tim­le­ri de ve­ri­li­yor. İn­ter­net Evi’ni hiz­me­te açan Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, “Çağ tek­no­lo­ji ça­ğı. Şiş­li­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın tek­no­lo­ji­den, in­ter­net hiz­met­le­rin­den ola­bil­di­ğin­ce fay­da­lan­ma­sı için bu­ra­yı hiz­me­te sok­tuk” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT