BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arda çok korkuttu

Arda çok korkuttu

G.Sa­ray ve Mil­li Ta­kı­mın yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, İs­tan­bul B.Be­le­di­yes­por ma­çı­nın 77. da­ki­ka­sın­da ken­di­ni kö­tü his­se­din­ce ke­na­ra “Be­ni de­ğiş­ti­rin” işa­re­ti yap­tık­tan son­ra bir an­da ye­re yı­ğıl­dı.KALP RİT­Mİ YÜK­SEL­Dİ G.Sa­ray ve Mil­li Ta­kı­mın yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, İs­tan­bul B.Be­le­di­yes­por ma­çı­nın 77. da­ki­ka­sın­da ken­di­ni kö­tü his­se­din­ce ke­na­ra “Be­ni de­ğiş­ti­rin” işa­re­ti yap­tık­tan son­ra bir an­da ye­re yı­ğıl­dı. Apar to­par am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan fut­bol­cu­nun kalp rit­mi­nin yük­sel­di­ği ifa­de edi­lir­ken, Ar­da’nın du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu ha­be­ri her­ke­se de­rin bir ne­fes al­dır­dı. Genç oyun­cu­nun yi­ne de sa­ba­ha ka­dar has­ta­ne­de mü­şa­he­de al­tın­da tu­tu­la­ca­ğı be­lir­til­di. G.Sa­ray­lı yö­ne­ti­ci ve fut­bol­cu­lar has­ta­ne­ye akın et­ti. MEH­MET TO­PAL ŞO­KU Yak­la­şık 1,5 ay­lık bir sa­kat­lık dö­ne­mi­nin ar­dın­dan haf­ta için­de oy­na­nan Kay­se­ris­por ma­çıy­la ye­ni­den sa­ha­la­ra dö­nen G.Sa­ray’ın ba­şa­rı­lı oyun­cu­su Meh­met To­pal, ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da gir­di­ği oyun­da ye­ni­den sa­kat­lan­dı ve ma­ça de­vam ede­me­di. De­ği­şik­lik hak­la­rı­nı bi­ti­ren G.Sa­ray, son da­ki­ka­la­rı 10 ki­şi ta­mam­lar­ken, To­pal’ın sa­kat­lı­ğı­nın nük­set­ti­ği ve du­ru­mu­nun cid­di ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Ali Sa­mi Yen’i kol­tuk değ­nek­le­riy­le terk eden To­pal’ın du­ru­mu MR’dan son­ra net­le­şe­cek. > Fehim KAYACAN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT