BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel; Fa­di­me’nin sü­rat­li bir şe­kil­de ör­gü yap­tı­ğı­nı gö­rün­ce da­ya­na­ma­mış ar­tık; “-Am­ma da hız­lı örü­yor­sun Fa­di­me... Bir ye­re mi ye­ti­şe­cek­sin?...” Fa­di­me ba­şıy­la “Yok” işa­re­ti yap­tık­tan son­ra, “Hız­lı dav­ran­mak zo­run­da­yım Te­mel” de­miş; “-Yün bit­me­den ka­za­ğı ör­mem ge­re­ki­yor...”Te­mel; Fa­di­me’nin sü­rat­li bir şe­kil­de ör­gü yap­tı­ğı­nı gö­rün­ce da­ya­na­ma­mış ar­tık; “-Am­ma da hız­lı örü­yor­sun Fa­di­me... Bir ye­re mi ye­ti­şe­cek­sin?...” Fa­di­me ba­şıy­la “Yok” işa­re­ti yap­tık­tan son­ra, “Hız­lı dav­ran­mak zo­run­da­yım Te­mel” de­miş; “-Yün bit­me­den ka­za­ğı ör­mem ge­re­ki­yor...” bi­zim­ki­ler... Ya­lo­va’dan İb­ra­him Bo­la­ter abi­nin bir to­ru­nu dün­ya­ya gel­miş­tir... İle­ri­ki za­man­lar­da Os­man Abi’nin “Ta­ha” ile ye­mek kav­ga­sı yap­ma­ya­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz... *** Bir dö­nem İh­las Fi­nans’ın per­so­nel mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­de bu­lu­nan Ömer Zi­ya Ger­çek ve Ah­sen Ger­çek ağa­bey­le­rin an­ne­si ve­fat et­miş­tir... Mer­hu­me­ye Al­lah’tan rah­met, ağa­bey­le­ri­mi­ze baş­sağ­lı­ğı di­le­riz... te­be­şir to­zu “-Ye­te­nek, sü­ku­net için­de or­ta­ya çı­kar.. Ka­rak­ter ise dün­ya­nın fır­tı­na­la­rı için­de...” (...Go­et­he) iğ­ne­lik... AL­TIN ­PA­RA Şu ‘de­ğer­siz’ kâ­ğıt­lar, İf­lâs et­ti so­nun­da... Ya­kı­lı­yor ağıt­lar, Dram sa­nal oyun­da! Ne­ti­ce­si bu kriz, Kar­şı­lık­sız bank­no­tun... Ay­nı yer­kü­re­de­yiz, Biz­de de nük­set­ti bun! An­la­şıl­dı öne­mi, Na­kit al­tın­la gü­müş... G-20’nin gün­de­mi, Al­tın pa­ra­ya dö­nüş! (...Se­fa Ko­yun­cu)Şu ‘de­ğer­siz’ kâ­ğıt­lar, İf­lâs et­ti so­nun­da... Ya­kı­lı­yor ağıt­lar, Dram sa­nal oyun­da! Ne­ti­ce­si bu kriz, Kar­şı­lık­sız bank­no­tun... Ay­nı yer­kü­re­de­yiz, Biz­de de nük­set­ti bun! An­la­şıl­dı öne­mi, Na­kit al­tın­la gü­müş... G-20’nin gün­de­mi, Al­tın pa­ra­ya dö­nüş! (...Se­fa Ko­yun­cu) tu­zak­tan ku­man­da... (...FOX TV-Su Gi­bi) SON­GÜL KAR­LI: Ba­ka­lım halk ne di­ye­cek?... EV­LE­NE­CEK KA­DIN: Hal­ka sor­ma­ya ge­rek yok ben ken­di ka­ra­rı­mı ve­re­bi­li­yo­rum... SON­GÜL KAR­LI:; Ül­kü Ha­nım siz bu­gün ter­si­niz­den kalk­tı­nız her­hal­de?... EV­LE­NE­CEK KA­DIN: Hal­kın tep­ki­si ka­ra­rı­mı et­ki­le­me­ye­cek de­mek is­te­dim... SON­GÜL KAR­LI: Yok yok su­ra­tın bir ka­rış asık, se­ni böy­le kim­se al­maz gı­ı... aya­küs­tü... “Bir şey dik­ka­ti­mi çek­ti” di­yor oku­yu­cum İl­han; Fe­ner­bah­çe’de en pa­ha­lı trans­fer ko­nu­mun­da olan Güi­za’nın at­tı­ğı gol­ler­den çok ön ta­raf­ta yap­tı­ğı pres ve sa­vun­ma ko­nu­şu­lu­yor pem­be göz­lük­lü ya­zar­lar­ca... O za­man şöy­le ya­pa­lım; 11 haf­ta so­nun­da for­vet­te oy­na­yan Güi­za’nın 2 go­lü var, de­fans­ta oy­na­yan Lu­ga­no‘nun ise 3 go­lü... Lu­ga­no 11 haf­ta for­vet oy­na­sa aca­ba kaç gol atar­dı?... Güi­za ile yer de­ğiş­sin­ler ben­ce... bir film di­ya­lo­ğu! -Ya­ba­ni­dir di­ye be­ni uyar­mış­lar­dı...Ger­çek­ten öy­le mi­si­niz?... “-Siz var­ken se­be­bi fark­lı olur­du bu­nun...” (...Elep­hant Walk fil­min­den) SÖZ SİZ­DE Fe­ner­bah­çe Ga­ze­te­ni­zin spor say­fa­la­rı­nı ha­zır­la­yan ar­ka­daş­lar sa­nı­yo­rum Fe­ner­bah­çe­li... Çün­kü ga­ze­te­niz­de Fe­ner­bah­çe ile il­gi­li ha­ber­le­re da­ha faz­la yer ayı­rı­yor­su­nuz... Ga­la­ta­sa­ray ga­li­bi­yet­le­ri sa­de­ce ar­ka say­fa­da yer alır­ken Fe­ner­bah­çe yen­di­ği za­man tam say­fa, hat­ta ilk say­fa­da ya­yın­lı­yor­su­nuz. Ga­ze­te­niz­de Ga­la­ta­sa­ray ile il­gi­li da­ha faz­la ha­ber ya­yın­la­ma­nı­zı ri­ca edi­yo­rum... (...Ko­ray Ka­ra­oğ­lan­lı) Unut­ma­yın Be­nim Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nden bek­len­ti­le­rim pro­mos­yon ver­me­niz... Ör­ne­ğin ÖSS ça­lış­ma der­gi­le­ri, es­ki­si gi­bi an­sik­lo­pe­di vs. Ben­ce ga­ze­te­nin ti­ra­jı­nı ar­tı­ran en önem­li un­sur­lar­dan bir ta­ne­si pro­mos­yon­dur. Ay­rı­ca ga­ze­te­ni­zi bü­yük bir zevk­le­ de oku­yo­ruz, in­şal­lah de­dik­le­ri­mi­zi önem­si­yor­su­nuz­dur... (...Fa­tih Gök­de­mir) EDİ­TÖR NO­TU: Pro­mos­yon-ti­raj iliş­ki­sin­de­ki tes­pi­ti­niz doğ­ru. An­cak 4077 sa­yı­lı ka­nu­nun 11. mad­de­si­ne gö­re 15-20 cilt­lik se­ri ha­lin­de bü­yük an­sik­lo­pe­di­le­ri 5 yıl­dır hiç­bir ga­ze­te ve­re­mi­yor. Sa­de­ce 60 ku­po­na 1-2 cilt ha­lin­de ve­ri­len­ler var. Bu yüz­den ta­lep­le­ri­ni­zi ga­ze­te içe­ri­sin­de ve­ya ya­sal im­kan­lar da­hi­lin­de ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT