BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haf­ta bo­yu yağ­mur var

Haf­ta bo­yu yağ­mur var

* Yur­dun bü­yük bö­lü­mün­de bu haf­ta­nın ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tahmin ediliyor. Ha­va Tah­min Ra­po­ru’na gö­re, 19-24 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da bek­le­nen ha­va du­ru­mu şöy­le:* Yur­dun bü­yük bö­lü­mün­de bu haf­ta­nın ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tahmin ediliyor. Ha­va Tah­min Ra­po­ru’na gö­re, 19-24 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da bek­le­nen ha­va du­ru­mu şöy­le: * 19 Ka­sım: Yur­dun ku­zey, iç ve ba­tı ke­sim­le­ri çok bu­lut­lu; Mar­ma­ra’nın gü­ney ve do­ğu­su, Ege, Ba­tı Ak­de­niz, İç Ana­do­lu’nun ku­zey, ba­tı­sı ve Ka­ra­de­niz sa­ğa­nak ya­ğış­lı. * 20 Ka­sım: Yurt ge­ne­li par­ça­lı çok bu­lut­lu, Mar­ma­ra’nın ba­tı­sı ve kı­yı Ege dı­şın­da tüm yurt ya­ğış­lı. * 21 Ka­sım: Yur­dun do­ğu ke­sim­le­ri ile Ege par­ça­lı çok bu­lut­lu, Kı­yı Ege, Do­ğu Ak­de­niz, Do­ğu Ka­ra­de­niz, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu ile Si­vas çev­re­le­ri ya­ğış­lı. * 22 Ka­sı­m: Yur­dun gü­ney ve ba­tı ke­sim­le­ri çok bu­lut­lu, Mar­ma­ra, Ege, Ak­de­niz, Do­ğu Ana­do­lu’nun gü­ne­yi ile Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­si yağ­mur ve sa­ğa­nak ya­ğış­lı. * 23 Ka­sım: Yur­dun ba­tı ve gü­ney ke­sim­le­ri çok bu­lut­lu, Mar­ma­ra, Ege, Ak­de­niz, Ba­tı Ka­ra­de­niz, Do­ğu Ana­do­lu’nun gü­ney ve ba­tı­sı, Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu, İç Ana­do­lu’nun ku­zey­ba­tı­sı ya­ğış­lı. * 24 Ka­sım: Yurt ge­ne­li par­ça­lı çok bu­lut­lu, Do­ğu Ka­ra­de­niz ve Do­ğu Ana­do­lu’nun ku­zey­do­ğu­su dı­şın­da tüm yurt yağ­mur­lu ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT