BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ko­no­mi so­ğu­ma­ya baş­la­dı mı es­ki ı­sı­sı­na dön­me­si zor o­lur

E­ko­no­mi so­ğu­ma­ya baş­la­dı mı es­ki ı­sı­sı­na dön­me­si zor o­lur

K­riz or­tam­la­rın­da ger­çek ta­sar­ru­fun ih­ti­yaç­la­rı er­te­le­mek ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen U­lus­la­ra­ra­sı Rek­lam­cı­lık Der­ne­ği Baş­ka­nı Yal­çın­dağ, “Ger­çek ta­sar­ruf, fır­sat­la­rı kul­la­na­rak ih­ti­yaç­la­rı gi­der­me­nin ma­li­ye­ti­ni a­zalt­mak­tır” de­diBAŞROLÜ HÜKÜMET OYNAR Hükümetin birinci görevinin ekonomiyi canlandırmak olduğunu belirten Mehmet Ali Yalçındağ, “Hü­kü­met eko­no­mi­nin ak­tör­le­ri­ne ve tü­ke­ti­ci­le­re gü­ven ve­re­rek bu or­ta­mı sağ­la­ma­da baş­ro­lü oy­nar” di­ye ko­nuş­tu. Ulus­la­ra­ra­sı Rek­lam­cı­lık Der­ne­ği (IA­A) Baş­ka­nı Meh­met Ali Yal­çın­dağ, “Eko­no­mi­yi so­ğut­ma­ya­lım” de­di. Bu or­tam­da her­ke­se dü­şen önem­li gö­rev­ler ol­du­ğu­nu, her şey­den ön­ce sağ­lık­lı ve ger­çek­çi bir du­rum tes­pi­ti ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Yal­çın­dağ, şun­la­rı söy­le­di: “He­pi­miz ay­nı ge­mi­de ol­du­ğu­muz bi­lin­ciy­le, muh­te­mel ha­sar­la­rı el bir­li­ğiy­le en aza in­di­re­cek ve esas ola­rak çar­kın dön­me­si­ni sür­dü­re­cek ted­bir­le­re odak­lan­ma­lı­yız. Eko­no­mi­nin so­ğu­ma­sı­nın ma­li­ye­ti çok yük­sek­tir. Tıp­kı bir yük­sek fı­rın gi­bi, eko­no­mi de bir de­fa so­ğu­ma­ya ba­la­dı mı, onu ye­ni­den es­ki ısı­sı­na ka­vuş­tur­mak cid­di bir za­man ve kay­nak kay­bı ge­rek­ti­rir. Bu yük­sek ma­li­ye­tin he­pi­miz için ge­lir ve re­fah kay­bı an­la­mı­na ge­le­ce­ği açık­tır.” Kriz ris­ki kar­şı­sın­da ta­sar­ru­fa yö­nel­me­nin ilk ref­leks ola­rak or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Yal­çın­dağ, “Ger­çek ta­sar­ruf ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­yı er­te­le­mek de­ğil, el­ve­riş­li fır­sat­la­rı kul­la­na­rak ih­ti­yaç­la­rı gi­der­me­nin ma­li­ye­ti­ni azal­tmaktır” de­di. Pa­zar­la­ma yap­ma­yan pa­za­rı­nı kay­be­der Meh­met Ali Yal­çın­dağ, böy­le bir or­tam­da şir­ket­le­rin de he­ye­can ve­ri­ci kam­pan­ya­lar­la tü­ke­ti­ci­ye sağ­la­dı­ğı avan­taj­lar­la ih­ti­yaç­la­rın da­ha el­ve­riş­li şart­lar­da ge­de­ril­me­si­ni te­min et­me­ye odak­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. “Tü­ke­ti­ci­ye ka­zan­dı­ra­rak ka­zan­ma im­kan­la­rı sağ­lan­ma­lı” di­yen Yal­çın­dağ, “Bu ha­re­ket­li­li­ğin pi­ya­sa­la­ra ta­lep ola­rak dön­me­si­ni sağ­la­ya­bil­mek için rek­lam, PR, doğ­ru­dan pa­zar­la­ma gi­bi araç­lar et­kin bi­çim­de kul­la­nıl­ma­lı. Ni­ha­i tü­ke­ti­ci­nin fırs­at­la­rı de­ğer­len­dir­me­k, rek­lam ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­nin sü­rek­li­li­ği ile sağ­la­na­bi­lir. Pa­zar­la­ma ya­tı­rım­la­rı­nı er­te­le­mek, ta­sar­ruf et­mek de­ğil, pa­zar kay­bet­mek de­mek­tir” de­di. Yal­çın­dağ, 2007’de 3.3 mil­yar YTL olan rek­lam pas­ta­sı­nın 6 yıl­dan bu ya­na ilk de­fa bü­yü­me ger­çek­leş­ti­re­me­ye­ce­ği­ni de ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT