BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Sen ken­din i­çin ağ­la!”

“Sen ken­din i­çin ağ­la!”

İmam-ı A’meş bu­yur­du ki: “Biz bir ce­na­ze­de bu­lun­du­ğu­muz za­man, he­pi­mi­zi kap­la­yan hü­zün ve ağ­la­mak­tan, ki­me ta­zi­ye­de bu­lu­na­ca­ğı­mı­zı bil­mez bir ha­le ge­lir­dik!”İmam-ı A’meş bu­yur­du ki: “Biz bir ce­na­ze­de bu­lun­du­ğu­muz za­man, he­pi­mi­zi kap­la­yan hü­zün ve ağ­la­mak­tan, ki­me ta­zi­ye­de bu­lu­na­ca­ğı­mı­zı bil­mez bir ha­le ge­lir­dik!” Es­hab-ı ki­ram­dan Ab­dul­lah bin Mes’ûd bir ce­na­ze­de, ada­mın bi­ri­nin gül­dü­ğü­nü gör­müş, onu me­net­miş ve üç gün onun­la ko­nuş­ma­mış­tır. Ha­san-ı Bas­rî de ka­bir­de bir ada­mın ye­mek ye­di­ği­ni gör­müş, “Sen na­sıl Müs­lü­man­sın!” di­ye­rek onu azar­la­mış­tır. İb­ra­him ez-Zey­yâd da, ce­na­ze için ağ­la­yan bir kim­se­yi gör­dü­ğü za­man şöy­le der­miş: “Ey kar­deş, sen onun hak­kın­da Al­lah’tan rah­met di­le ve ken­din için ağ­la! Zi­ra bu mey­yit üç şey­den kur­tul­muş­tur: 1- Ölüm me­le­ği­ni gör­müş, 2- Ölüm acı­sı­nı tat­mış, 3- Son ânın kö­tü bir şe­kil­de so­nuç­lan­ma­sın­dan emin ol­muş. Sen ise he­nüz bu teh­li­ke­le­ri at­lat­mış de­ğil­sin.” Haz­ret-i Lok­man Ha­kîm’in mu’te­ber ki­tap­lar­da bil­di­ri­len hik­met­li söz­le­ri, na­sî­hat­le­ri, men­kı­be ve hâl­le­ri, bil­has­sa ken­di oğ­lu­na et­ti­ği na­sî­hat­ler, al­tın harf­ler­le ya­zıl­sa ye­rin­de olup, pek çok­tur. Bun­lar­dan iki­si şöy­le: - Ey oğ­lum! Ce­nâ­ze­de ha­zır bu­lun! Çün­kü ce­nâ­ze, sa­na âhi­re­ti ha­tır­la­tır. Ha­râm ve gü­nâh­lar ise, se­nin dün­ya­ya kar­şı mey­li­ni ar­tı­rır. - Ey oğ­lum! Tak­vâ­yı ken­din için âhi­ret ser­mâ­ye­si edin! Çün­kü tak­vâ, mal ve mülk ile ol­ma­yan bir ti­câ­ret­tir. Pey­gam­ber efen­di­miz, ölüm ha­lin­de­ki bir gen­ce so­rar: - Ken­di­ni na­sıl bu­lu­yor­sun? - Gü­nah­la­rım­dan kor­ku­yor; fa­kat Al­lah’tan ümit kes­mi­yo­rum. - Bu kor­ku ile ümit, şu ölüm anın­da kim­de bu­lu­nur­sa, Al­la­hü teâ­lâ, ona um­du­ğu­nu ve­rir ve onu kork­tu­ğun­dan emin kı­lar. Mü­min dai­ma kor­ku ile ümit ara­sın­da ya­şa­ma­lı­dır. Bu­na, havf ve re­ca de­nir. İman­sız öle­ce­ğin­den kor­kan, gü­nah iş­le­mez. Ay­rı­ca mü­min, Cen­ne­ti ümit eder, sa­lih­ler­le soh­bet eder. Sa­lih­ler­le soh­bet, gü­nah­la­ra per­de çe­ker, ha­ram­la­rı gö­zü­ne kö­tü gös­te­rir. Kor­ku­nun faz­la ol­ma­sı da­ha iyi­dir. Böy­le­ce kö­tü­lük­ler­den ka­çıp iyi­lik et­me­ye ko­şar. Ölür­ken ise ümi­di kor­ku­sun­dan faz­la ol­ma­lı­dır. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT