BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > GÖ­NÜL: Mü­ca­de­le­de TSK’nın gü­cü ko­run­ma­lı

GÖ­NÜL: Mü­ca­de­le­de TSK’nın gü­cü ko­run­ma­lı

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vecdi Gö­nül, P­lan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da a­çık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, te­rör ör­gü­tüy­le mü­ca­de­le­si­nin ka­rar­lı­lık­la de­vam et­ti­ği­ni, bu mü­ca­de­le­de TSK’nın cay­dı­rı­cı­lık gü­cü­nü ida­me et­tir­me­si­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ile Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı­nın 2009 yı­lı büt­çe­le­ri­ni su­nan Ba­kan Gö­nül; “TSK’nın iç ve dış gü­ven­lik ih­ti­yaç­la­rı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek bir ya­pı içe­ri­sin­de, im­kân ve ka­bi­li­yet­le­ri­ni da­ha da ge­liş­ti­re­cek, da­ha yük­sek tek­no­lo­ji­ye sa­hip, da­ha mo­dern, ateş gü­cü üs­tün ve ma­nev­ra ka­bi­li­ye­ti yük­sek bir gü­ce ka­vuş­ma­sı için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hız­la de­vam edi­yor” de­di. Ba­kan­lı­ğı­nın 2009 yı­lı için teklif edilen 14 mil­yar 532 mil­yon YTL’lik bütçenin kabul edildiği toplantıda konuşan Gö­nül; TSK’nın si­lah, mü­him­mat, teç­hi­zat ve di­ğer ih­ti­yaç­la­rı­nın ka­mu ve özel sek­tör fir­ma­la­rın­dan iha­le mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de ser­best re­ka­be­te açık şe­kil­de kar­şı­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT