BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK mafya oldu

PKK mafya oldu

Mafya gibi faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü; AB ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada sürdürdüğü u­yuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti, ha­raç top­la­ma, in­san ve si­lah ka­çak­çı­lı­ğın­dan yılda 350-450 mil­yon e­u­ro ge­lir el­de e­di­yorGü­ven­lik ve is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri­nin, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün ge­lir kay­nak­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı ça­lış­ma; PKK’nın dün­ya­yı sa­ran or­ga­ni­ze bir suç şe­be­ke­si­ne dö­nüş­tü­ğü­nü or­ta­ya çı­kar­dı. Bu­na gö­re te­rör ör­gü­tü; maf­ya ti­pi ya­pı­lan­ma­lar­la bir­lik­te ABD ve Av­ru­pa baş­ta ol­mak üze­re, dün­ya­da­ki uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti, ha­raç top­la­ma, in­san ve si­lah ka­çak­çı­lı­ğın­dan­yıl­lık or­ta­la­ma 350-450 mil­yon eu­ro ge­lir el­de edi­yor. PKK’nın ge­lir kay­nak­la­rı ara­sın­da, yıl­lık 200-250 mil­yon eu­ro ile ilk sı­ra­da uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­nin bu­lun­ma­sı, ya­pı­lan­ma­nın ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­ada “nar­ko­tik te­rör ör­gü­tü” ola­rak va­sıf­lan­dı­rıl­ma­sı­na yol aç­tı. Ör­gü­tün si­ga­ra ka­çak­çı­lı­ğın­dan 115 mil­yon, göç­men ve in­san ka­çak­çı­lı­ğın­dan 10 mil­yon, akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğın­dan 1 mil­yon 500 bin, ha­raç ve yar­dım­lar­dan 15-20 mil­yon, si­lah ve mü­him­mat ka­çak­çı­lı­ğın­dan da 225 bin eu­ro ge­lir el­de et­ti­ği be­lir­len­di. Uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­tin­de Pa­kis­tan, Af­ga­nis­tan ve İran üze­rin­den ge­lip, ül­ke­miz üze­rin­den Av­ru­pa’ya uza­nan gü­zer­gâh; TSK’nın sı­nır­lar­da al­dı­ğı sı­kı gü­ven­lik ted­bir­le­ri so­nu­cu son dö­nem­de kul­la­nı­la­maz ha­le gel­di. GÜ­ZER­GÂH DE­ĞİŞ­Tİ Ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da bu­lu­nan uyuş­tu­ru­cu­lar da te­rör ör­gü­tü­nü önem­li bir ge­lir kay­bı­na uğ­rat­tı. Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin tes­pit­le­ri­ne gö­re ye­ni uyuş­tu­ru­cu gü­zer­gâh­la­rı, Rus­ya ve Gü­ney Kıb­rıs Rum ke­si­mi üze­rin­den ge­çi­yor. Ör­gü­tün Av­ru­pa’da uyuş­tu­ru­cuy­la il­gi­li fa­ali­yet­le­rin­de ya­sa dı­şı göç­men­ler­den, iş­siz mül­te­ci­ler­den ve ko­ru­ma­sız in­san­lar­dan ya­rar­lan­dı­ğı, bu ül­ke­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ör­güt yan­lı­sı der­nek­le­rin söz ko­nu­su fa­ali­yet­le­rin sür­dü­rül­me­si ama­cı ile kul­la­nıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Te­rör ör­gü­tü­nün, Ege De­ni­zi üze­rin­den kü­çük tek­ne­ler­le ve­ya Me­riç Neh­ri üze­rin­den bot­lar­la il­le­gal yol­lar­dan ya da sah­te pa­sa­port­lar kul­la­na­rak sı­nır ka­pı­la­rın­dan ör­güt men­sup­la­rı­nın ge­çiş­le­ri­ni sağ­la­dı­ğı ifa­de edil­di. Ör­gü­tün sı­nır hat­tın­da oluş­tur­du­ğu nok­ta­lar­da ha­raç ala­rak ge­lir el­de et­ti­ği yö­nün­de de bil­gi­ler bu­lu­nu­yor. Özel­lik­le ya­sa dı­şı göç ha­re­ke­tin­den ki­şi ba­şı­na 400 do­lar, ma­zot ta­şı­yan araç­lar­dan 50 YTL ha­raç al­dı­ğı, ör­güt üye­le­ri­nin de bu yol­lar­la Av­ru­pa’ya ge­çiş­le­ri­nin sağ­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT