BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE dün­ya­yı eğ­len­dir­di

BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE dün­ya­yı eğ­len­dir­di

Bü­yük­çek­me­ce’nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı Ulus­la­ra­ra­sı Folk­lor Fes­ti­val­le­ri ve Ge­le­nek­sel Sa­nat­lar Or­ga­ni­zas­yon­lar Bir­li­ği (CI­OFF) 38. Dün­ya Ge­nel Ku­ru­lu de­le­gas­yon üye­le­ri için ha­zır­la­nan ve­da ge­ce­si ile son bul­du.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Bü­yük­çek­me­ce’nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı Ulus­la­ra­ra­sı Folk­lor Fes­ti­val­le­ri ve Ge­le­nek­sel Sa­nat­lar Or­ga­ni­zas­yon­lar Bir­li­ği (CI­OFF) 38. Dün­ya Ge­nel Ku­ru­lu de­le­gas­yon üye­le­ri için ha­zır­la­nan ve­da ge­ce­si ile son bul­du. Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin De­de­man Otel’de or­ga­ni­ze et­ti­ği ge­ce­nin sür­pri­zi CI­OFF’un Genç­lik Kol­la­rı­nın ha­zır­la­dı­ğı Türk Halk Oyun­la­rı gös­te­ri­si ol­du. Dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­den genç­le­rin oluş­tur­du­ğu ve bir ge­ce de ça­lı­şı­la­rak ha­zır­lan­dık­la­rı halk oyun­la­rı gös­te­ri­si da­vet­li­ler ta­ra­fın­dan bü­yük al­kış al­dı. Ge­ce­nin so­nun­da CI­OFF Baş­ka­nı Udom­sak Sak­mung­vong, Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­san Ak­gün’ün eşi Ha­ti­ce Ak­gün’e te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT