BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sev­di­ği ka­dı­nı ­vu­rup in­ti­har et­ti

Sev­di­ği ka­dı­nı ­vu­rup in­ti­har et­ti

F­ran­sa’da, ik­ti­dar­da­ki Halk Ha­re­ke­ti’n­den (UMP) mil­let­ve­ki­li Je­an-­Ma­ri­e De­man­ge, sev­gi­li­si ol­du­ğu sa­nı­lan bir ka­dı­nı öl­dür­dük­ten son­ra in­ti­har et­ti.F­ran­sa’da, ik­ti­dar­da­ki Halk Ha­re­ke­ti’n­den (UMP) mil­let­ve­ki­li Je­an-­Ma­ri­e De­man­ge, sev­gi­li­si ol­du­ğu sa­nı­lan bir ka­dı­nı öl­dür­dük­ten son­ra in­ti­har et­ti. Ye­rel sav­cı Je­an-F­ran­co­is Ma­il­hes, ül­ke­nin do­ğu­sun­da­ki Mo­sel­le böl­ge­sin­den mil­let­ve­ki­li o­lan 65 ya­şın­da­ki De­man­ge’ın, 43 ya­şın­da­ki ka­dı­nı, ka­dı­nın e­vi­nin bal­ko­nun­da ba­şın­dan o­to­ma­tik si­lah­la vur­duk­tan son­ra in­ti­har et­ti­ği­ni söy­le­di. Ma­il­hes, De­man­ge i­le ka­dın a­ra­sın­da o­lay­dan ön­ce şid­det­li tar­tış­ma çık­tı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT