BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ok­ya­nus o­pe­ras­yo­nu

Ok­ya­nus o­pe­ras­yo­nu

Sel­çuk Ü­ni­ver­si­te­si Rek­tö­rü P­rof. Dr. Sü­ley­man O­ku­dan, Va­kıf­lar Böl­ge Mü­dü­rü İ.G, Nu­mu­ne Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Opr. Dr. R.S. ve çe­şit­li has­ta­ne­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu 30 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı> KON­YA ÖDÜL VER­Dİ­Ğİ POLİS MÜ­DÜRÜ GÖ­ZAL­TI­NA AL­DI Ope­ras­yo­nu yö­ne­ten Or­ga­ni­ze Suç­lar Şu­be Mü­dürü Ana­do­lu Ata­yün (sağda) ge­çen yıl yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­lar se­be­biy­le ödüle la­yık gö­rül­müş ve ödü­lü­nü Rek­tör Süleyman Oku­dan’ın elinden almıştı. Po­li­sin 8 il­de dü­zen­le­di­ği Ok­ya­nus ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da, ara­la­rın­da Sel­çuk Üni­ver­si­te­si (SÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Oku­dan’ın da bu­lun­du­ğu yak­la­şık 30 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Kon­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, dün sa­bah Kon­ya ile bir­lik­te Ada­na, Ma­lat­ya, Adı­ya­man, Af­yon­ka­ra­hi­sar, Kah­ra­man­ma­raş, Kü­tah­ya ve Ka­ra­man’da, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak­la suç­lan­dı­ğı be­lir­ti­len yak­la­şık 30 ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­dı. Gö­zal­tı­na alı­nan­lar ara­sın­da Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Oku­dan ile Kon­ya Va­kıf­lar Böl­ge Mü­dü­rü İ.G, Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Opr. Dr. R.S. ve çe­şit­li has­ta­ne­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Ope­ras­yo­nun, Ok­ya­nus Şir­ket­ler Gru­bu iha­le­le­ri ile il­gi­li dü­zen­le­nen yol­suz­luk ve çe­te ope­ras­yo­nu­nun 3. dal­ga­sı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Oku­dan, sor­gu­lan­mak üze­re Kon­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü’ne (KOM) gö­tü­rül­dü. Rek­tör Oku­dan, gözaltı öncesi, ken­di­si­nin de gö­zal­tı­na alın­dı­ğı ope­ras­yo­nu yö­ne­ten Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Ana­do­lu Ata­yün’e yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­lar se­be­biy­le la­yık gö­rü­len ödül­le­ri­ni ver­miş­ti. Bu arada, Op. Dr. R.S., akşam saatlerinde yük­sek tan­si­yon ve kalp ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT