BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kadının cenazeye iştiraki

Kadının cenazeye iştiraki

İs­lam bü­yük­le­ri, ka­dın­la­rın ce­na­ze­ye ka­tıl­ma­sı­nı hoş gör­mez­ler­di. Çün­kü, Ebu Ya’lâ’nın bil­dir­di­ği ha­dis-i şe­rif­te, Hz. Enes de­miş­tir ki: Re­su­lul­lah ile bir ce­na­ze­ye git­miş­tik. Re­su­lul­lah (ora­da) gör­dü­ğü ka­dın­la­ra sor­du:İs­lam bü­yük­le­ri, ka­dın­la­rın ce­na­ze­ye ka­tıl­ma­sı­nı hoş gör­mez­ler­di. Çün­kü, Ebu Ya’lâ’nın bil­dir­di­ği ha­dis-i şe­rif­te, Hz. Enes de­miş­tir ki: Re­su­lul­lah ile bir ce­na­ze­ye git­miş­tik. Re­su­lul­lah (ora­da) gör­dü­ğü ka­dın­la­ra sor­du: - Ce­na­ze­yi omuz­lar mı­sı­nız? - Ha­yır, omuz­la­ma­yız. - Ya ölü­yü def­ne­der mi­si­niz? - Ha­yır. - Öy­le ise hiç­bir se­va­ba na­il ol­ma­ya­rak evi­ni­ze dö­nü­nüz, bu­yur­du. Ne­ti­ce ola­rak ka­dın­la­rın ce­na­ze hiz­me­ti­ne iş­ti­rak­le­ri ca­iz gö­rül­me­miş­tir. Şu ka­dar ki, ce­na­ze iş­le­ri­ni gö­re­cek er­kek bu­lun­maz­sa, böy­le is­tis­na­i va­zi­yet bir za­ru­ret­tir. Bu su­ret­te ca­iz gö­rül­müş­tür. De­mek ki, ka­dı­na ce­na­ze na­ma­zı farz de­ğil­dir. Hiç­bir er­kek yok­sa, o za­man ka­dın ce­na­ze na­ma­zı­nı biz­zat ken­di­si­nin kıl­ma­sı ca­iz olu­yor. Böy­le bir mec­bu­ri­yet yok­sa, ce­na­ze na­ma­zı­na ka­tıl­ma­sı, ke­rih gö­rül­müş­tür. Ce­na­ze­ye ka­tı­lım dün­ya­ya düş­kün­lük gaf­le­tin­den kur­tu­lup, ahi­re­ti ha­tır­la­ma­ya çok önem­li bir ve­si­le­dir. Ce­na­ze­de bu­nu unut­ma­ma­lı­dır. Ka­tıl­mış ol­mak için, ayıp ol­ma­ma­sı için iş­ti­rak fay­da­sız­dır. Dün­ya­nın fay­da­sız zevk­le­ri­ne sım­sı­kı sa­rı­lan kim­se bi­le, ölü­mü an­mak­la dün­ya­nın kir­li iş­le­rin­den uzak­laş­ma­ya baş­lar. Za­man­la dün­ya, ona ağır ge­lir, zevk­le­rin­den hoş­lan­maz. Böy­le­ce dün­ya­nın fay­da­sız iş­le­rin­den so­ğu­tan her şey, bir kur­tu­luş se­be­bi­dir. Bir zat, bir kim­se­den bah­se­de­rek onu çok öv­dü. Ora­da bu­lu­nan Pey­gam­ber efen­di­miz, “O kim­se ölü­mü ha­tır­lar mı?” bu­yur­du. O zat da, “Ölü­mü ha­tır­la­dı­ğı­nı duy­ma­dık” de­di. “Ölü­mü an­ma­ya­nın de­ğe­ri ol­maz“ bu­yur­du. De­mek ki de­ğer­li ol­mak, ölü­mü ha­tır­la­mak­la da an­la­şı­lı­yor. Ölü­mü ha­tır­la­mak, ölü­me ha­zır­lan­mak­la olur. Dün­ya ha­ya­tı rü­ya gi­bi­dir. Ölüm uyan­dı­rıp rü­ya bi­te­cek, ha­ki­ki ha­yat baş­la­ya­cak­tır. Ha­dis-i şe­rif­te, “İn­san­lar uy­ku­da­dır, ölün­ce uya­nır­lar“ bu­yu­rul­du. Öl­me­den ön­ce uyan­mak ge­re­kir. Pey­gam­ber efen­di­miz, “Şu ki­şi­ye şa­şı­lır ki, o dün­ya­nın pe­şin­de, ölüm de onun pe­şin­de­dir” bu­yur­du. O hal­de, “Na­si­hat ola­rak ölüm ye­ter” ha­dis-i şe­ri­fi­ni dü­şü­ne­rek ölen­ler­den ib­ret al­ma­ya ça­lış­ma­lı­dır. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT