BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­kü­zün al­tın­da bu­za­ğı a­ra­mak!

Ö­kü­zün al­tın­da bu­za­ğı a­ra­mak!

Ya sev, ya terk et!” la­fı­nı, ön­ce Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’a mal et­mek is­te­di­ler. Baş­ba­kan, çok net ve ale­ni bir şe­kil­de bu­nu ya­lan­la­yın­ca, bu se­fer; “vay; sen mi­sin, bu söz MHP pa­tent­li­dir!” di­ye iki par­ti­yi ça­tış­tır­mak is­te­di­ler.Ya sev, ya terk et!” la­fı­nı, ön­ce Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’a mal et­mek is­te­di­ler. Baş­ba­kan, çok net ve ale­ni bir şe­kil­de bu­nu ya­lan­la­yın­ca, bu se­fer; “vay; sen mi­sin, bu söz MHP pa­tent­li­dir!” di­ye iki par­ti­yi ça­tış­tır­mak is­te­di­ler. Bel­li ki, bi­ri­le­ri bu mem­le­ket­te kav­ga­dan ve ge­ri­lim­den me­det umu­yor. Bu­nun için de el­le­rin­den ge­le­ni art­la­rı­na koy­mu­yor­lar. Bu zih­ni­yet için kav­ga­nın, ya­hut ge­ri­li­min se­be­bi ve he­de­fi önem­li de­ğil­dir. On­lar için mü­him olan kao­tik or­tam ha­zır­la­mak­tır. Zi­ra, ak­la ge­le­bi­le­cek ve­ya ge­le­me­ye­cek ne ka­dar me­la­net iş var­sa bu den­li kao­tik or­tam­lar­da ic­ra eder­ler! Tür­ki­ye’miz çok has­sas bir dö­nem­den geç­mek­te­dir. Bu­nun se­be­bi de yak­la­şan Ma­hal­li İda­re se­çim­le­ri ve bu se­çim­ler­le il­gi­li ola­rak bö­lü­cü ör­gü­tün or­ta­ya koy­du­ğu te­rör ey­lem­le­ri­dir. Ayak­la­rı­nın al­tın­da­ki ha­lı­nın çe­kil­mek­te ol­du­ğu­nu gö­ren bö­lü­cü ör­güt men­sup­la­rı ve on­la­rın sem­pa­ti­zan­la­rı âde­ta de­li-di­va­ne­ye dön­dü­ler! Te­rör ey­lem­le­ri­nin en al­çak­ça ola­nı­nı; ço­cuk­la­rı mey­dan ye­ri­ne sü­re­rek ger­çek­leş­tir­mek­te­dir­ler. Göz­le­ri öy­le­si­ne ka­rar­mış ki, ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı­na ‘gel­me!’ de­mek küs­tah­lı­ğın­da bu­lu­na­bil­mek­te­dir­ler! Han­gi par­ti­den olur­sa ol­sun, bir Baş­ba­ka­nın ül­ke­si­nin her­han­gi bir kö­şe­si­ne gi­de­me­ye­cek­se; o kö­şe (bel­de, ka­sa­ba, il­çe ve­ya şe­hir) o ül­ke­den sa­yı­la­bi­lir mi?!. Bu de­mek­tir ki, böy­le­si bir du­rum­da ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun; Baş­ba­kan o yö­re­ye gi­de­cek­tir! Ni­te­kim, sa­yın Baş­ba­kan da ay­nı şe­yi yap­mış­tır. Bu zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da, bö­lü­cü ör­güt men­sup­la­rı, ço­cuk­la­rı kan­dı­ra­rak ve­ya kor­ku­ta­rak; bir yan­dan da yüz­le­ri mas­ke­li ki­şi­ler­ce yö­ne­ti­le­rek; el­le­rin­de­ki taş­lar­la Baş­ba­ka­na ‘gel­me!’ de­me küs­tah­lı­ğı ser­gi­len­miş­tir! Si­ya­si gö­rü­şü ne olur­sa ol­sun (sağ­cı ve­ya sol­cu) ak­lı ba­şın­da he­men her­kes; “Di­yar­ba­kır’da ve Gü­ney-Do­ğu’da­ki ma­hal­li se­çim­ler­de AK Par­ti­li aday­la­rın des­tek­len­me­si ge­re­kir” di­yor­lar. Çün­kü, böl­ge­de iki par­ti var; bi­ri ma­lum par­ti, bir di­ğe­ri de AK Par­ti’dir. Bu böl­ge­miz­de, di­ğer par­ti­le­rin esa­mi­si okun­ma­mak­ta­dır. Şu hal­de bu par­ti­ler­den her­han­gi bi­ri­si­ne oy ver­mek, ma­lum zih­ni­ye­te hiz­met et­mek­ten baş­ka ma­na ta­şı­maz...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT