BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD ile Lib­ya ara­sın­da­ki buz­lar eri­yor

ABD ile Lib­ya ara­sın­da­ki buz­lar eri­yor

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, Lib­ya li­de­ri Mu­am­mer Kad­da­fi ile bir te­le­fon gö­rüş­me­si ger­çek­leş­tir­di.ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, Lib­ya li­de­ri Mu­am­mer Kad­da­fi ile bir te­le­fon gö­rüş­me­si ger­çek­leş­tir­di. Loc­ker­bi­e fe­la­ke­ti­nin taz­mi­na­tı­nın son ka­lan kıs­mı­nı da geç­ti­ği­miz ay öde­yen Lib­ya ile ABD ara­sın­da­ki dip­lo­ma­tik iliş­ki­ler her ge­çen gün da­ha da ge­liş­ti­ri­li­yor. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, 2006 yı­lın­da te­rör lis­te­sin­den çı­ka­rı­lan Lib­ya ile olan di­ya­lo­ğun ar­tı­rıl­ma­sı açı­sın­dan önem­li bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. Lib­ya Dev­let Baş­ka­nı Mu­am­mer Kad­da­fi’yi te­le­fon­la ara­yan ABD Baş­ka­nı Bush, te­rör kur­ban­la­rı­nın taz­mi­nat­la­rı­nın öden­me­si­nin ar­dın­dan iki ül­ke­nin bir­bi­ri­ne da­ha da ya­kın­laş­tı­ğı­nın sin­yal­le­ri­ni ver­di. Gö­rüş­me­ye iliş­kin açık­la­ma­da bu­lu­nan Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Gor­don John­dro­e, “İki li­der ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me, geç­miş­te­ki acı do­lu bir dö­ne­min ka­pa­na­rak, ye­ni bir dö­ne­min açıl­dı­ğı­nı işa­ret edi­yor. Bun­dan son­ra­ki dö­nem­de iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­ler da­ha da ya­kın­la­şa­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT