BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > On­lar bu­lu­na­bi­len en es­ki a­i­le

On­lar bu­lu­na­bi­len en es­ki a­i­le

Al­man­ya’da M.Ö 4600 yı­lı­na ait me­zar­lar bu­lun­du­ğu, bu me­zar­lar­dan bi­rin­de ay­nı ai­le­den an­ne, ba­ba ve iki ço­cu­ğu­na ait ka­lın­tı­la­rın yer al­dı­ğı bil­di­ril­di.Al­man­ya’da M.Ö 4600 yı­lı­na ait me­zar­lar bu­lun­du­ğu, bu me­zar­lar­dan bi­rin­de ay­nı ai­le­den an­ne, ba­ba ve iki ço­cu­ğu­na ait ka­lın­tı­la­rın yer al­dı­ğı bil­di­ril­di. Av­ru­pa­lı araş­tır­ma­cı­la­rın yap­tı­ğı ve ABD’de ya­yım­la­nan bir araş­tır­ma­ya gö­re, üç yıl ön­ce Eu­la­u’da bu­lu­nan bu me­zar­da­ki ka­lın­tı­lar üze­rin­de ya­pı­lan DNA ana­li­zi­nin, ka­lın­tı­la­rın, an­ne, ba­ba ile 8 ila 9 ve 4 ila 5 yaş­la­rın­da­ki er­kek ço­cuk­la­rı­na ait ol­du­ğu doğ­ru­lan­dı. Bu­nun, bir çe­kir­dek ai­le­ye ait dün­ya­da bi­li­nen en es­ki mo­le­kü­ler ge­ne­tik delil ol­du­ğu be­lir­til­di. Ame­ri­kan ulu­sal bi­lim­ler aka­de­mi­si­nin yıl­lık der­gi­sin­de ya­yım­la­nan araş­tır­ma­yı ya­pan bi­lim adam­la­rın­dan ar­ke­olog Wolf­gang Ha­ak, ay­nı me­za­ra gö­mü­lü iki ye­tiş­kin ve iki ço­cuk ara­sın­da ge­ne­tik bağ ku­ra­rak, or­ta Av­ru­pa’da pre­his­to­rik bağ­lam­da kla­sik bir çe­kir­dek ai­le­nin var­lı­ğı­nı gös­ter­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Me­zar­lar­da­ki top­lam on üç ki­şi­nin ka­lın­tı­la­rı­nın da çı­ka­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.
Kapat
KAPAT