BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye kri­zi dal­ga­lan­may­la at­la­ta­cak

Tür­ki­ye kri­zi dal­ga­lan­may­la at­la­ta­cak

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, ma­li ve ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de ya­pı­lan re­form­lar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’nin, bü­tün dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan kü­re­sel ma­li kri­zi, “ma­kul bir dü­zelt­me ve dal­ga­lan­ma ile at­la­ta­ca­ğı­nı” söy­le­di.Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, ma­li ve ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de ya­pı­lan re­form­lar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’nin, bü­tün dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan kü­re­sel ma­li kri­zi, “ma­kul bir dü­zelt­me ve dal­ga­lan­ma ile at­la­ta­ca­ğı­nı” söy­le­di. Ek­ren, kriz ile bir­lik­te bü­tün ül­ke­le­rin he­def­le­ri­ni göz­den ge­çirdiklerini hatırlatarak re­form­la­rın, Tür­ki­ye’yi da­ya­nık­lı ha­le ge­tir­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT